W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzone i dostępne są informacje i dane dotyczące obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci Bazy Danych Ogólnogeograficznych – BDO.
Baza została opracowana w stopniu szczegółowości odpowiadającym mapie w skali 1:250 000.

Treść Bazy Danych Ogólnogeograficznych obejmuje 8 obszarów tematycznych:

  • podział administracyjny,
  • transport,
  • osadnictwo i obiekty antropogeniczne,
  • pokrycie terenu,
  • hydrografia,
  • obszary chronione,
  • rzeźba terenu,
  • nazwy geograficzne.

Na podstawie bazy podstawowej opracowane zostały bazy pochodne o stopniu szczegółowości dla skal 1:500 000 i 1:1 000 000, które są odpowiednio zgeneralizowaną postacią bazy podstawowej. Dane dla każdego z tych poziomów szczegółowości zorganizowano w trojaki sposób: model danych (GIS), model kartograficzny (WEK) i model rastrowy (RAS).

mapy-topograficz-BDO

Szczegółowe informacje dotyczące centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie bazy danych ogólnogeograficznych dostępne są pod adresem:
http://www.codgik.gov.pl/index.php/zasob/baza-danych-ogolnogeograficznych.html

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r., w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych, baza danych ogólnogeograficznych (BDOO) będzie opracowywana i aktualizowana na podstawie danych z bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k.