Aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionych zgodnie dyrektywą INSPIRE.

Tematy danych przestrzennych, za których realizację odpowiedzialny jest Główny Geodeta Kraju pogrupowane są zgodnie z Dyrektywą INSPIRE w trzy grupy tematyczne. Geoportal obecnie prezentuje niżej wymienione typy danych.

Typ danych przestrzennych

Źródło pozyskania danych przestrzennych

Grupa tematyczna

Nazwy geograficzne

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

I

Jednostki administracyjne

Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnego Kraju

I

Adresy

Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

I

Działki ewidencyjne

Przetworzone i zintegrowane dane o charakterze katastralnym

I

Sieci transportowe

Baza danych obiektów topograficznych - drogi, koleje

Baza Danych Ogólnogeograficznych w skali 1:250 000

I

Docelowo Geoportal prezentować będzie również dane z zakresu II i III grupy tematycznej:

Typ danych przestrzennych

Źródło pozyskania danych przestrzennych

Grupa tematyczna

Ukształtowanie terenu

NMT – Numeryczny Model Terenu

II

Użytkowanie ziemi

Baza Danych Ogólnogeograficznych

Corine Land Cover

II

Ortoobrazy

Ortofotomapa z pikselem 0,25m i 0.50m

II

Budynki

Baza danych obiektów topograficznych - punkty adresowe

III

Gleba

Mapa glebowo-rolnicza 1:5 000, 1:25 000, 1:100 000, 1:500 000

III

Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe

Baza Danych Obiektów Topograficznych(TBD)

III

Obiekty produkcyjne i przemysłowe

Baza Danych Obiektów Topograficznych(TBD)

III

Gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze

Baza danych obiektów topograficznych - drogi, koleje

III

W Geoportalu INSPIRE użytkownicy będą mieli dostęp także do danych i usług INSPIRE publikowanych przez organy administracji inne niż Główny Geodeta Kraju.