Uzbrojenie terenu (GESUT)

Bazy uzbrojenia terenu (GESUT) zawierają informacje o istniejących i projektowanych przewodach sieci uzbrojenia terenu i urządzeniach z nimi związanych. Prowadzone są przez starostów, co powoduje, że w rezultacie mamy 380 jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie tej bazy.

Ortofotomapa (ORTO)

Ortofotomapa stanowi rastrowy obraz powierzchni terenu, powstały w wyniku przetworzenia zdjęć lotniczych lub satelitarnych. W Polsce organem odpowiedzialnym za prowadzenie bazy danych dotyczącej ortofotomapy na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest Główny Geodeta Kraju.

Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO)

Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) to wektorowa (obiektowa) baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną najważniejszych obiektów topograficznych wraz z ich podstawową charakterystyką opisową.

Państwowy Rejestr Granic (PRG)

Państwowy Rejestr Granic (PRG) jest urzędową, referencyjną bazą danych stanowiącą podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej, wykorzystującą dane dotyczące podziałów terytorialnych kraju.

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG)

PRNG jest urzędową, referencyjną bazą danych stanowiącą podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej wykorzystujących dane dotyczące nazewnictwa geograficznego.

Mapy

Mapa topograficzna jest opracowaniem kartograficznym w skalach od 1:10 000 do 1:100 000 o treści ogólnogeograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów topograficznych...

Osnowy podstawowe (PRPOG)

Państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG) zawiera informacje, dane (w tym także archiwalne) oraz zbiory obserwacji i opracowania wyników obserwacji, dotyczące punktów podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej dla obszaru...

Numeryczny model terenu (NMT)

Numeryczny model terenu (NMT) jest dyskretną (punktową) reprezentacją wysokości terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym obliczenie wysokości w dowolnym punkcie obszaru, dla którego model został zbudowany. Generalnie wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje NMT, które są oparte na...

Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT)

Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) stanowi reprezentację powierzchni terenu wraz z obiektami wystającymi ponad tę powierzchnię, takimi jak: budynki, drzewa, mosty, wiadukty i inne elementy infrastruktury. W Polsce posiadamy i aktualizujemy NMPT w siatce 0,5x0,5m na ternach miejskich i w...

Dane pomiarowe LIDAR (LIDAR)

Dane pomiarowe LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) z lotniczego skanowania laserowego ALS (ang. Airborne Laser Scanning - lotniczy skaning laserowy) stanowią reprezentację terenu w postaci chmury punktów pomiarowych o określonych współrzędnych XYZ.

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k)

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) to wektorowa baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych wraz z ich podstawową charakterystyką opisową. Treść i szczegółowość bazy BDOT10k odpowiada w ogólności tradycyjnej mapie topograficznej w skali 1:10 000.

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)

Ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest przez starostów, co oznacza, że w rezultacie mamy 380 jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie tej bazy. Dane EGiB, a w szczególności dane dotyczące działek ewidencyjnych są podstawowymi danymi referencyjnymi dla prezentacji różnych innych obiektów...

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500)

Obiekty topograficzne zgromadzone w bazach BDOT500, razem m. in. z obiektami ewidencji gruntów i budynków oraz obiektami uzbrojenia terenu stanowią treść mapy zasadniczej. Bazy BDOT500, prowadzone są przez starostów, co powoduje, że w rezultacie mamy 380 jednostek odpowiedzialnych za ich...

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) prowadzona jest przez starostów, co oznacza, że 380 jednostek jest odpowiedzialnych za prowadzenie tej bazy. BDSOG zawiera informacje dotyczące punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej dla obszaru danego powiatu...

Inne dane

Poza podstawowymi treściami, tj. PRNG, PRG, Dane Ewidencyjne czy Mapy Topograficzne, Geoportal publikuje również mniejsze bazy danych, nie wchodzące w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego. Dane te są prezentowane w postaci usług WMS.