Szanowni Państwo,

w obliczu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania zostaje wstrzymana możliwość osobistego odbioru udostępnianych materiałów centralnej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W przypadku zaznaczenia przez Państwa we wniosku opcji odbioru osobistego, w momencie gotowości materiałów, pracownik realizujący wniosek skontaktuje się z Państwem, w celu ustalenia adresu, na który zostaną wysłane materiały.

Dla  ułatwienia  kontaktu z Państwem, prosimy bezwzględne o umieszczanie w formularzu C (WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO) numeru telefonu i adresu mailowego.

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) udostępnia dane zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poziomu centralnego dotyczące nazw obiektów geograficznych położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Dane bezpłatne

Na podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. z 2014 r. poz.897 (tekst jednolity), od dnia 12 lipca 2014r. nie pobiera się opłat za udostępnianie zbiorów danych:

Inne dane

Poza podstawowymi treściami, tj. PRNG, PRG, Dane Ewidencyjne czy Mapy Topograficzne, Geoportal publikuje również mniejsze bazy danych, nie wchodzące w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego. Dane te są prezentowane w postaci usług WMS.

Osnowy podstawowe

W część centralnej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzony państwowy jest rejestr podstawowych osnów geodezyjnych (PRPOG), który zawiera współrzędne i wysokości punktów podstawowej osnowy geodezyjnej oraz wartości przyspieszenia siły ciężkości dla punktów podstawowej osnowy...

Ortofotomapa

Geoportal prezentuje najbardziej aktualne dla danego obszaru ortofotomapy ze znajdujących się w centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Skany map topograficznych

Geoportal udostępnia mapy topograficzne znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poziomu centralnego. Są to mapy w skalach 1:10000, 1:25000, 1:50000 oraz 1:100000.

Mapy tematyczne

Geoportal udostępnia mapy tematyczne w postaci usług WMS. Dostępne mapy tematyczne: Rzeczpospolita Polska, Mapa podziału administracyjnego; Polska mapa ogólnogeograficzna; Polska mapa krajobrazowa w skalach 1:500 000 w wersjach ściennych wraz z płytami CD; mapa hydrograficzna; mapa sozologiczna...

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT)

Baza Danych Topograficznych, w której zgromadzone są informacje i dane o obiektach topograficznych. Została opracowana w stopniu szczegółowości odpowiadającym mapie w skali 1 : 10 000.

Numeryczne modele wysokościowe

Geoportal prezentuje część numerycznych danych wysokościowych zgromadzonych w centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pomocą metody cieniowania barwą szarą i za pomocą skali barw hipsometrycznych w postaci usług sieciowych.

Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Państwowy Rejestr Granic (PRG) udostępnia informacje i dane (także archiwalne), dotyczące państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

EuroBoundaryMap (EBM)

EuroBoundaryMap (Przeglądowa Mapa Europy) jest jednym z produktów organizacji EuroGeographics. Stanowi geobazę na poziomie dokładności 1:100 000, obejmującą swoim zakresem 41 krajów. Zawiera ona geometrię, nazwy i kody jednostek administracyjnych oraz statystycznych.

EuroGlobalMap (EGM)

EuroGlobalMap stanowi geobazę na poziomie dokładności 1:1 000 000, obejmującą swoim zakresem 45 krajów i terytoriów europejskich. Zakres tematyczny danych obejmuje: granice administracyjne, sieci transportowe i hydrograficzne, ukształtowanie terenu, osadnictwo i obiekty antropogeniczne....

Ewidencja gruntów i budynków

Dane ewidencyjne prezentowane na Geoportalu to dane dotyczące gruntów, budynków i lokali prowadzone i udostępniane w postaci usług WMS przez starostów lub prezydentów miast na prawach powiatu. Ewidencję gruntów i budynków prowadzi się w systemie informatycznym, którego podstawę stanowią...

Baza danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO)

W Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym poziomu centralnego zgromadzone i dostępne są informacje i dane dotyczące obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci Bazy Danych Ogólnogeograficznych – BDO.