Baza danych obiektów ogólnogeograficznych - BDOO powstała na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.BDOO została utworzona dla obszaru całego kraju w wyniku generalizacji bazy danych obiektów topograficznych - BDOT10k.

Jednostką podstawową dla której prowadzony jest pojedynczy zbiór danych BDOO jest województwo. 

Pojedynczy zbiór danych powstaje wg następujących kroków: 

 1.  wstępna selekcja bazy źródłowej na podstawie kryteriów opisanych w Rozporządzeniu 

 2.  generalizacja ilościowa poszczególnych klas obiektów 

 3.  generalizacja jakościowa poszczególnych klas obiektów

Treść Bazy Danych Ogólnogeograficznych obejmuje 9 poniżej wskazanych obszarów tematycznych, z których każdy zapisany jest w kilku warstwach: 

 • sieć komunikacyjna 

 • sieć cieków 

 • sieć uzbrojenia 

 • pokrycie terenu 

 • budynki, budowle i urządzenia 

 • kompleksy użytkowania terenu 

 • tereny chronione 

 • jednostki podziału terytorialnego 

 • obiekty inne.

Szczegółowe informacje dotyczące centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie bazy danych ogólnogeograficznych dostępne są pod adresem:
http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-ogolnogeograficznych

BDOO pow m