Na podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. z 2014 r. poz.897 (tekst jednolity), od dnia 12 lipca 2014r. nie pobiera się opłat za udostępnianie zbiorów danych:

1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG

2. państwowego rejestru nazw geograficznych - PRNG

3. zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych - BDOO

4. dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m – NMT_100

5. siatki skorowidzowe do map topograficznych i niestandardowych opracowań topograficznych

6. siatki podziału arkuszowego układu PL-1992 w skalach 1:1250, 1:12500 i 1:5000