Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) jest jednym z rejestrów referencyjnych zawierających informacje o nieruchomościach. Wykorzystywana jest podczas realizacji zadań w zakresie planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami.

Kwestie związane z EGiB regulują przede wszystkim dwa akty prawne – ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

EGiB jest rejestrem prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez starostów i prezydentów miast. Obecnie do prowadzenia EGiB wykorzystywanych jest 9 systemów, które  umożliwiają komunikację z innymi rejestrami państwowymi, tj. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL),  Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) oraz Elektroniczna Księga Wieczysta (EKW). W poniższej tabeli przedstawione zostały opisy działania tych interfejsów w poszczególnych systemach do prowadzenia EGiB.

System

Opis funkcjonalności

EGBV

 

e-property

PESEL

ERGO

 

Ewid 2007

 

EWOPIS

EKW, PESEL, REGON

GEO-INFO

 

Kataster WZ

 

KatasterOnline

 

VEGA

 

 

EGIB obejmuje informacje o:

  • gruntach – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;
  • budynkach – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;
  • lokalach – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

W EGiB wykazuje się także: 

  • właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
    • nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
    • gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;
  • miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w powyżej;

Publikowane w Geoportalu dane o gruntach i budynkach pochodzą z powiatowych baz danych. Za ich publikację odpowiada udostępniona przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii usługa Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG), która umożliwia wygenerowanie mapy ewidencyjnej dla dowolnego obszaru kraju. Usługa ta stanowi główne źródło danych o EGiB w systemach informatycznych państwa. Przykładem takiego systemu jest serwis www.geoportal.gov.pl.

W celu zachowania czytelności danych usługa WMS prezentująca EGiB domyślnie widoczna jest w Geoportalu w skalach 1:10 000 i większych.