Geoportal udostępnia następujące mapy tematyczne obszaru kraju w postaci usług WMS:

 1. Mapa podziału administracyjnego – postać rastrowa (skan mapy) o rozdzielczości odpowiadającej skali 1:500 000;
 2. Mapa ogólnogeograficzna – postać rastrowa (skan mapy) o rozdzielczości odpowiadającej skali 1:500 000;
 3. Mapa krajobrazowa – postać rastrowa (skan mapy) o rozdzielczości odpowiadającej skali 1:500 000
 4. Mapa hydrograficzna Polski – postać rastrowa (skany map) o rozdzielczości odpowiadającej skali 1:50 000;
 5. Mapa sozologiczna Polski – postać rastrowa (skany map) o rozdzielczości odpowiadającej skali 1:50 000.

Mapa podziału administracyjnego Polski w skali 1:500 000 przedstawia granice jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa zgodnie ze stanem aktualności na dzień 1 stycznia 2011 r. oraz siedziby urzędów.  stanowi sieć hydrograficzna, sieć transportowa oraz sieć osadnicza wraz z nazewnictwem.

Grafika przedstawiająca fragment mapy podziału administracyjnego Polski oraz fragment mapy administracyjnej z treścią uzupełniającą

Mapa ogólnogeograficzna Polski w skali 1:500 000  przedstawia regiony fizycznogeograficzne do poziomu makroregionów (opracowane na podstawie J. Kondrackiego i A. Rychlinga) na tle ukształtowania terenu wzbogaconego o cieniowanie.  Treść uzupełniającą stanowi sieć hydrograficzna, sieć transportowa oraz sieć osadnicza wraz z nazewnictwem.

Grafika przedstawiająca fragment mapy ogólnogeograficznej Polski oraz fragment mapy ogólnogeograficznej z treścią uzupełniającą

Mapa krajobrazowa Polski w skali 1:500 000 przedstawia elementy pokrycia terenu, takie jak zabudowa miejska i wiejska, tereny przemysłowe i zdegradowane, kopalnie odkrywkowe, hałdy, wysypiska, pola uprawne, uprawy trwałe, łąki i pastwiska, lasy liściaste, iglaste i mieszane, odkryte piaski i wydmy śródlądowe, bagna i tereny podmokłe, tereny wysokogórskie, tereny nieużytkowane. Treść uzupełniającą stanowi sieć hydrograficzna, sieć transportowa,  sieć osadnicza wraz z nazewnictwem, granice parków narodowych i krajobrazowych oraz ukształtowanie terenu w formie cieniowania.

Grafika przedstawiająca fragment mapy krajobrazowej Polski oraz fragment mapy krajobrazowej z treścią uzupełniającą

Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000 przedstawia w syntetycznym ujęciu warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem. Na treść tematyczną mapy składają się następujące grupy elementów:

 1. topograficzne działy wodne,
 2. wody powierzchniowe,
 3. wypływy wód podziemnych,
 4. wody podziemne pierwszego poziomu,
 5. przepuszczalność gruntów,
 6. zjawiska i obiekty gospodarki wodnej,
 7. punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych.

Grafika przedstawiająca fragment mapy hydrograficznej Polski

Mapa Sozologiczna Polski w skali 1:50 000 przedstawia stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki - tak negatywnych, jak i pozytywnych - przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska. Na treść tematyczną mapy składają się następujące grupy elementów:

 1. formy ochrony środowiska przyrodniczego,
 2. degradacja komponentów środowiska przyrodniczego,
 3. przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego,
 4. rekultywacja środowiska przyrodniczego,
 5. nieużytki,
 6. oznaczenia uzupełniające.

Grafika przedstawiająca fragment mapy sozologicznej Polski

W/w mapy tematyczne są gromadzone i udostępniane w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. Mapy hydrograficzne i sozologiczne poszczególnych województw są także gromadzone i udostępnianie przez odpowiednie wojewódzkie ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Rodzaje kartograficznych opracowań tematycznych, których wykonywanie i udostępnianie należy do obowiązków Głównego Geodety Kraju, oraz organizację i tryb współdziałania z Głównym Geodetą Kraju innych organów administracji publicznej przy ich realizacji określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1328).

Szczegółowe informacje dotyczące centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie map tematycznych dostępne są pod adresem:
http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/mapy-tematyczne