Zbiór danych zintegrowanych kopii BDOT10k

W chwili obecnej państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wzbogacił się o opracowanie bazy danych obiektów topograficznych - BDOT10k. Baza ta powstała na podstawie wytycznych technicznych zawartych w rozporządzeniu MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych, które weszło w życie w grudniu 2011r.

Więcej Mniej informacji

Baza danych obiektów topograficznych BDOT10k powstała w latach 2012-2013 i obejmuje swoją treścią następujące tematy, z których każdy zapisany jest w kilku warstwach:

 1. sieć wodna,
 2. sieć komunikacyjna,
 3. sieć uzbrojenia terenu,
 4. pokrycie terenu,
 5. budynki, budowle i urządzenia,
 6. kompleksy użytkowania terenu,
 7. tereny chronione,
 8. jednostki podziału terytorialnego,
 9. obiekty inne.

Przykłady zastosowań bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k:

 • wyznaczenie i analiza zjawisk oraz symulacja ich rozprzestrzeniania się,
 • prognozy demograficzne,
 • wykorzystanie BDOT10k w planowaniu przestrzennym,
 • wykorzystanie BDOT10k w terenie na urządzeniach mobilnych,
 • diagnoza stanu środowiska geograficznego (przyrodniczego związanego z ochroną środowiska czy gospodarczego w zakresie infrastruktury technicznej),
 • ustalanie tendencji i kierunków rozwoju,
 • koordynowanie pracy wszystkich służb i instytucji związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (informowanie o występujących barierach
 • zakłóceniach nie związanych ze stanami nadzwyczajnymi a utrudniającymi akcje ratunkowe),
 • opracowania turystyczne
 • plany miast.

Dane pochodzące z bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k udostępniane są zgodnie z rozporządzeniem w formacie gml - przykład danych


Mapy Topograficzne

Mapy topograficzne wykonane są w układach współrzędnych „1942”, „1965”, „1992” , "GUGiK 80" oraz „WGS-84”. Mapy topograficzne są sprzedawane w postaci drukowanej oraz są udostępniane w postaci plików rastrowych (skanów map) w formacie tiff lub geotiff.

Więcej Mniej informacji

Skala 1:25 000, układ współrzędnych 1965,
aktualność topograficzna: 1962-1989r.
pokrycie: 100% pow. kraju

Zobacz próbkę danych: mapa kolorowa

Zobacz diapozytywy wydawnicze: zielony, brązowy, czarny, niebieski

Skala 1:50 000, układ współrzędnych 1942, 1992,
aktualność topograficzna: 1988-2004r.
pokrycie: 50.7% pow. kraju

Zobacz próbkę danych: mapa kolorowa

Zobacz diapozytywy wydawnicze: ciemny brązowy, czerwony, zielony, czarny, brązowy, niebieski

Skala 1:50 000, układ współrzędnych 1965,
aktualność topograficzna: 1956-1979r.
pokrycie: 100% pow. kraju

Zobacz próbkę danych: mapa kolorowa

Zobacz diapozytywy wydawnicze: brązowy, czarny, brązowy, czarny

Skala 1:50 000, układ współrzędnych WGS-84,
aktualność topograficzna: 2002-2006r.
pokrycie: 31.2% pow. kraju

Zobacz próbkę danych: mapa kolorowa

Skala 1:100 000, układ współrzędnych GUGiK 80,
aktualność topograficzna: 1969-1978r.
pokrycie: 100% pow. kraju

Zobacz próbkę danych: mapa kolorowa

Zobacz diapozytywy wydawnicze: zielony, brązowy, czarny, niebieski


Mapy Ogólnogeograficzne

Na podstawie bazy podstawowej stworzone zostały bazy pochodne o stopniu szczegółowości skal 1:500 000 i 1:1 000 000, które są odpowiednio zgeneralizowana postacią bazy podstawowej. Dane dla każdego z tych poziomów szczegółowości zorganizowano w trojaki sposób: model danych (GIS), model kartograficzny (WEK) i model rastrowy (RAS).

Więcej Mniej informacji

Treść Bazy Danych Ogólnogeograficznych obejmuje 8 obszarów tematycznych, z których każdy zapisany jest w kilku warstwach:

 • podział administracyjny,
 • transport,
 • osadnictwo i obiekty antropogeniczne,
 • pokrycie terenu,
 • hydrografia,
 • obszary chronione,
 • rzeźba terenu,
 • nazwy geograficzne.

Dane pochodzące z Bazy Danych Ogólnogeograficznych udostępniane są w następujących formatach:

 • komponent GIS – shp,
 • komponent WEK – eps,
 • komponent RAS – jpg.


Mapy Tematyczne

W państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poziomu centralnego zgromadzone i dostępne są mapy tematyczne: Rzeczpospolita Polska, Mapa podziału administracyjnego; Polska mapa ogólnogeograficzna; Polska mapa krajobrazowa w skalach 1:500 000 w wersjach ściennych; mapa hydrograficzna; mapa sozologiczna.

Więcej Mniej informacji

Rzeczpospolita Polska, Mapa podziału administracyjnego

zawiera granice jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa zgodnie ze stanem aktualności na dzień 1 stycznia 2011r. oraz siedziby urzędów. Treść uzupełniającą stanowi sieć hydrograficzna (rzeki, kanały, jeziora), sieć transportowa (szlaki drogowe, kolejowe, przejścia graniczne, porty lotnicze, porty morskie, promy rzeczne) oraz sieć osadnicza wraz z nazewnictwem. Dodatkowo do mapy podziału administracyjnego został opracowany wykaz nazw miejscowości w formie cyfrowej.

zobacz próbkę danych: Mapa podziału administracyjnego

Polska mapa ogólnogeograficzna

zawiera sieć hydrograficzną, sieć transportową, sieć osadniczą wraz z nazewnictwem oraz regiony fizycznogeograficzne do poziomu makroregionów (opracowane na podstawie J. Kondrackiego A. Rychlinga) na tle ukształtowania terenu wzbogaconego o cieniowanie.

zobacz próbkę danych: Polska mapa ogólnogeograficzna

Polska mapa krajobrazowa

zawiera elementy pokrycia terenu: zabudowę miejską i wiejską, tereny przemysłowe i zdegradowane, kopalnie odkrywkowe, hałdy, wysypiska, pola uprawne, uprawy trwałe, łąki i pastwiska, lasy liściaste, iglaste i mieszane, odkryte piaski i wydmy śródlądowe, bagna i tereny podmokłe, tereny wysokogórskie, tereny nieużytkowane. Ponadto na mapie przedstawiono sieć hydrograficzną, sieć transportową, sieć osadniczą, granice parków narodowych i krajobrazowych oraz ukształtowanie terenu w formie cieniowania.

zobacz próbkę danych: Polska mapa krajobrazowa

Mapa Hydrograficzna Polski

jest mapą tematyczną przedstawiającą w syntetycznym ujęciu warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiemprzyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem. Powstaje ona na podkładzie mapy topograficznej, na którą nanoszone są wyniki kartowania terenowego zjawisk i obiektów wodnych, przepuszczalności gruntów oraz liczne informacje związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi, oceny jakości wody, a także dane sieci monitoringu hydrosfery.

Zakres treści mapy hydrograficznej stanowią następujące elementy:

 • topograficzne działy wodne,
 • wody powierzchniowe,
 • wypływy wód podziemnych,
 • wody podziemne pierwszego poziomu,
 • przepuszczalność gruntów,
 • zjawiska i obiekty gospodarki wodnej,
 • punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych.

Mapa hydrograficzna dostępna jest w skali 1:50000, w układach 1942, 1965 i 1992.

 • aktualność dokumentacyjna: 1984-2010r.
 • pokrycie: 63.5% pow. kraju

zobacz próbkę danych: mapa hydrograficzna kolorowa

Mapa Sozologiczna

jest mapą tematyczną, przedstawiającą stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki - tak negatywnych, jak i pozytywnych - przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska. Mapa adresowana jest głównie do instytucji i urzędów ochrony środowiska oraz decydentów i planistów na szczeblach regionalnym, wojewódzkim , powiatowym i gminnym.

Zakres treści mapy sozologicznej stanowią następujące elementy:

 • formy ochrony środowiska przyrodniczego,
 • degradacja komponentów środowiska przyrodniczego,
 • przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego,
 • rekultywacja środowiska przyrodniczego,
 • nieużytki,
 • oznaczenia uzupełniające.

Mapa sozologiczna dostępna jest w skali 1:50000, w układach 1942 i 1992.

 • aktualność dokumentacyjna: 1993-2010r.
 • pokrycie: 58.0% pow. kraju

zobacz próbkę danych: mapa hydrograficzna kolorowa


Skorowidze kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
Skorowidze zgłoszonych prac - mapy hydrograficzne
Skorowidze zgłoszonych prac - mapy sozologiczne


Rejestr Podstawowych Osnów geodezyjnych

W państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poziomu centralnego zgromadzone i dostępne są informacje oraz dane (także archiwalne) dotyczące punktów podstawowej osnowy geodezyjnej dla obszaru całego kraju.

Więcej Mniej informacji

W państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poziomu centralnego zgromadzone i dostępne są informacje oraz dane (także archiwalne) dotyczące punktów podstawowej osnowy geodezyjnej dla obszaru całego kraju, w zakresie osnowy:

 • Podstawowej osnowy poziomej w tym:
  • osnowy fundamentalnej 1 klasy
  • osnowy bazowej 2 klasy
 • Podstawowej osnowy wysokościowej, w tym:
  • osnowy fundamentalnej 1 klasy
  • osnowy bazowej 2 klasy
 • Podstawowej osnowy grawimetrycznej
 • Podstawowej osnowy magnetycznej

Współrzędne wszystkich punktów podstawowej i szczegółowej osnowy poziomej dostępne są w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89 oraz w państwowych układach współrzędnych prostokątnych płaskich „PL-1992”,”PL-2000” oraz w układzie lokalnym „1965”.

Część z punktów osnowy podstawowej dostępne jest również w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000.

Wysokości punktów osnowy niwelacyjnej dostępne są w systemie wysokości normalnych PL-KRON86-NH.

Część punktów podstawowej osnowy poziomej jak i wysokościowej dostępnych jest w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h.

Dane w zakresie osnów udostępnione są formacie .txt, .tif.

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ponadto świadczy usługi w zakresie:

 • przeliczenia współrzędnych punktów pomiędzy różnymi układami współrzędnych,
 • przeliczenia wysokości pomiędzy różnymi układami wysokości,
 • obliczania współrzędnych narożników oraz wymiarów arkuszy map w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich "PL-1992", oraz układzie "1942".

Podstawę prawną określającą organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych stanowi Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dn. 30 marca 2012, poz. 352)

Rozporządzenie ustanawia okres przejściowy dla prowadzenia baz danych państwowego rejestru osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych utworzonych na mocy dotychczasowych przepisów do dnia 31 grudnia 2013 roku

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ponadto świadczy dodatkowo usługi:

 • Szkoleń w zakresie problematyki osnów geodezyjnych
 • Nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami geodezyjnymi
 • Wyrównania osnów geodezyjnych w oparciu o dane z pomiarów nowych i archiwalnych
  • Projektowania i modernizacji osnów geodezyjnych
  • Opracowania warunków technicznych dla modernizacji i pomiaru sieci geodezyjnych
  • Kontroli danych i operatów z prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu

Skorowidze osnów
Skorowidze zgłoszonych prac

Wykaz stacji systemu ASG-EUPOS dostępny jest na stronie systemu ASG-EUPOS.


Zobrazowania lotnicze

W centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym zgromadzone i dostępne są zdjęcia lotnicze. Zdjęcia lotnicze udostępniane są w postaci kopii elektronicznych lub nieelektronicznych.

Więcej Mniej informacji

Aktualność najnowszych zdjęć lotniczych w PZGiK

Przykładowe zdjęcia analogowe

Zdjęcie analogowe kolorowe w skali 1:10 000

Zobacz próbki danych: zdjęcie, wycinek w pełnej rozdzielczości

Zdjęcie analogowe kolorowe w skali 1:11 000

Zobacz próbki danych: zdjęcie, wycinek w pełnej rozdzielczości

Zdjęcie analogowe czarno-białe w skali 1:13 000

Zobacz próbki danych: zdjęcie, wycinek w pełnej rozdzielczości

Zdjęcie analogowe kolorowe w skali 1:13 000

Zobacz próbki danych: zdjęcie, wycinek w pełnej rozdzielczości

Zdjęcie analogowe kolorowe w skali 1:18 500

Zobacz próbki danych: zdjęcie, wycinek w pełnej rozdzielczości

Zdjęcie analogowe czarno-białe w skali 1:26 000

Zobacz próbki danych: zdjęcie, wycinek w pełnej rozdzielczości

Zdjęcie analogowe kolorowe w skali 1:26 000

Zobacz próbki danych: zdjęcie, wycinek w pełnej rozdzielczości

Przykładowe zdjęcia cyfrowe

Zdjęcie cyfrowe, kompozycja CIR, piksel 6.8cm

Zobacz próbki danych: zdjęcie, wycinek w pełnej rozdzielczości

Zdjęcie cyfrowe, kompozycja RGB, piksel 6.8cm

Zobacz próbki danych: zdjęcie, wycinek w pełnej rozdzielczości

Zdjęcie cyfrowe, kompozycja CIR, piksel 10cm

Zobacz próbki danych: zdjęcie, wycinek w pełnej rozdzielczości

Zdjęcie cyfrowe, kompozycja RGB, piksel 10cm

Zobacz próbki danych: zdjęcie, wycinek w pełnej rozdzielczości

Zdjęcie cyfrowe, kompozycja CIR, piksel 23cm

Zobacz próbki danych: zdjęcie, wycinek w pełnej rozdzielczości

Zdjęcie cyfrowe, kompozycja RGB, piksel 23cm

Zobacz próbki danych: zdjęcie, wycinek w pełnej rozdzielczości

Zdjęcie cyfrowe, kompozycja CIR, piksel 43cm

Zobacz próbki danych: zdjęcie, wycinek w pełnej rozdzielczości


Ortofotomapa

W państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poziomu centralnego zgromadzone i dostępne są cyfrowe ortofotomapy. Cyfrowa ortofotomapa to rastrowy, kartometryczny obraz terenu powstały w wyniku ortogonalnego przetworzenia zdjęć lotniczych lub scen satelitarnych. Ortofotomapy wykonane są w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" lub "2000", w barwach rzeczywistych (RGB), skali szarości (B/W) lub barwach fałszywych z kanałem bliskiej podczerwieni (CIR).

Więcej Mniej informacji

Ortofotomapy udostępniane są w postaci cyfrowej w formacie geotiff lub w postaci analogowej w formie wydruku na ploterze lub naświetlone na papierze światłoczułym i wywołane w procesie fotograficznym.

Ortofotomapy najczęściej opracowywane są z następującymi terenowmi wielkościami piksela:

 • 1.00m
 • 0.50m
 • 0.25m
 • 0.10m

Aktualność najnowszych ortofotomap w PZGIK (grudzień 2014)

Terenowa wielkość piksela najnowszych ortofotomap w PZGIK (grudzień 2014)

Szczegółowe informacje o poszczególnych arkuszach ortofotomap znajdują się w:

Przykładowe ortofotomapy:

Ortofotomapa w barwach rzeczywistych (RGB); piksel 0,1m

Zobacz próbki danych: ortofotomapa, wycinek w pełnej rozdzielczości

Ortofotomapa w barwach rzeczywistych (RGB); piksel 0,1m

Zobacz próbki danych: ortofotomapa, wycinek w pełnej rozdzielczości

Ortofotomapa w skali szarości (B/W); piksel 0,25m

Zobacz próbki danych: ortofotomapa, wycinek w pełnej rozdzielczości

Ortofotomapa w barwach fałszywych z kanałem bliskiej podczerwieni (CIR); piksel 0,25m

Zobacz próbki danych: ortofotomapa, wycinek w pełnej rozdzielczości

Ortofotomapa w skali szarości (B/W); piksel 0,5m

Zobacz próbki danych: ortofotomapa, wycinek w pełnej rozdzielczości

Ortofotomapa w barwach rzeczywistych (RGB); piksel 0,5m

Zobacz próbki danych: ortofotomapa, wycinek w pełnej rozdzielczości

Ortofotomapa w barwach rzeczywistych (RGB); piksel 1m

Zobacz próbki danych: ortofotomapa, wycinek w pełnej rozdzielczości


Numeryczne Modele Terenu

W państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poziomu centralnego zgromadzony i dostępny jest Numeryczny Model Terenu (NMT), Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) oraz Dane Pomiarowe NMT i NMPT, wykonane na podstawie zdjęć lotniczych, skaningu lotniczego oraz map topograficznych. Wszystkie dane wysokościowe wykonane są w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992", a wysokości odnoszą się do układu wysokości normalnych "Kronsztadt 86".

Numeryczne Dane Wysokościowe udostępniane są w postaci cyfrowej.

Więcej Mniej informacji

Dane pomiarowe


Zasięg i aktualność materiałów w PZGIK (lipiec 2014)

ASCII_TBD

Pliki tekstowe zorganizowane w warstwach:

 1. p - punkty siatki
 2. j - obszary planarne
 3. c - cieki
 4. k - punkty (koty) wysokościowe
 5. o - obiekty inżynieryjne
 6. pz - punkty na obszarach wydzielonych
 7. s - linie nieciągłości
 8. sz - linie nieciągłości w obszarach wydzieleń
 9. z - obszary wydzielone (o obniżonej dokładności np. lasy)

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" w skali 1:10 000. Interwał siatki wynosi od 10 do 50 metrów, a błąd średni wysokości zawiera się w przedziale 0.8 - 2.0 m. Źródłem danych były zdjęcia lotnicze lub mapy topograficzne.

Próbka danych (jedynie do celów poglądowych): ASCII_TBDZasięg i aktualność materiałów w PZGIK (styczeń 2015)

LAS

Pliki binarne zawierające chmurę punktów pochodzącą z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR), zapisane zgodnie ze standardem 1.2 opublikowanym w 2008 roku przez ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing).

Oprócz współrzędnych, pliki te zawierają m.in. informacje o klasie danego punktu oraz o intensywności odbicia w trzech zakresach widzialnej części promieniowania elektromagnetycznego, odpowiadających barwom niebieskiej, zielonej i czerwonej (wartości RGB), pozyskanych ze zdjęć lotniczych.

Klasy punktów wydzielone zostały zgodnie z formatem LAS:

 1. punkty przetwarzane, ale niesklasyfikowane,
 2. punkty leżące na gruncie,
 3. punkty reprezentujące niską wegetację, tj. w zakresie 0-0.40 m,
 4. punkty reprezentujące średnią wegetację, tj. w zakresie 0.40-2.00 m,
 5. punkty reprezentujące wysoką wegetację, tj. w zakresie powyżej 2.00 m,
 6. punkty reprezentujące budynki, budowle oraz obiekty inżynierskie;
 7. szum,
 8. punkty reprezentujące obszary pod wodami.

Poprawność klasyfikacji punktów jest nie mniejsza niż 95%.

Gęstość punktów wynosi od 4 do 12 pkt/m2 a błąd średni wysokości zawiera się w przedziale do 0.2 m.

W przypadku obszarów miejskich, gdzie średnia gęstość wynosi 12 pkt/m2 (standard II), pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" w skali 1:1 250 (1/64 arkusza 1:10 000, czyli obszar ok. 0.5x0.5 km). W przypadku pozostałych obszarów, gdzie średnia gęstość wynosi 4 lub 6 pkt/m2 (standard I), pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w skali 1:2 500 (1/16 arkusza 1:10 000, czyli obszar ok. 1x1km). Średnia wielkość pojedynczych plików w standardzie II wynosi ok. 200MB, a w standardzie I ok. 400MB.

Próbki danych (jedynie do celów poglądowych): standard 1 i standard 2

Numeryczny Model Terenu

Zasięg i aktualność materiałów w PZGIK (kwiecień 2013)

ESRI TIN

Pliki w formacie zgodnym ze standardem firmy ESRI, zawierające rozproszone punkty wysokościowe tworzące nieregularną siatkę trójkątów (Triangulated Irregular Network). Utworzone są na podstawie danych pomiarowych ASCII_TBD. Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale 0.8 - 2.0 m.

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" w skali 1:10 000.

Próbka danych (jedynie do celów poglądowych): ESRI_TIN

Zasięg i aktualność materiałów w PZGIK (kwiecień 2013)

Intergraph GRD

Pliki rastrowe o strukturze geometrycznej odpowiadającej siatce o stałym interwale wynoszącym 5 metrów, utworzone na podstawie danych pomiarowych ASCII_TBD. Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale 0.8 - 2.0 m.

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" w skali 1:10 000 lub obszarom gmin wg Państwowego Rejestru Granic.

Próbka danych (jedynie do celów poglądowych): Intergraph_GRD

Zasięg i aktualność materiałów w PZGIK (kwiecień 2013)

Warstwice DGN / DXF

Pliki wektorowe w formacie DGN (Microstation) lub DXF (tekstowy standard wymiany danych wektorowych) zawierające warstwice utworzone na podstawie danych pomiarowych ASCII TBD. Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale 0.8 - 2.0 m.

Próbka danych (jedynie do celów poglądowych): Warstwice

Zasięg i aktualność materiałów w PZGIK (styczeń 2015)

ASCII(XYZ)

Pliki tekstowe zawierające współrzędne (X,Y,Z) punktów w regularnej siatce o oczku 1 metra, wyinterpolowane na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale do 0.2 m.

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" w skali 1:5 000 (1/4 arkusza 1:10 000).

Próbka danych (jedynie do celów poglądowych): ASCII_XYZ

Zasięg i aktualność materiałów w PZGIK (styczeń 2015)

ARC/INFO ASCII GRID

Pliki tekstowe zawierające wartość wysokości punktów w regularnej siatce o oczku 1 metra, wyinterpolowane na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale do 0.2 m.

Dane zapisane są w postaci macierzy, w której przy braku informacji o wysokości w danym punkcie wpisana jest wartość "-9999".

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" w skali 1:5 000 (1/4 arkusza 1:10 000).

Próbka danych (jedynie do celów poglądowych): ASCII_GRID

Numeryczny Model Pokrycia Terenu

Zasięg i aktualność materiałów w PZGIK (styczeń 2015)

ASCII(XYZ)

Pliki tekstowe zawierające współrzędne (X,Y,Z) punktów w regularnej siatce o oczku 0,5 metra dla obszarów miejskich (standard II) lub 1 metra dla pozostałych obszarów (standard I), wyinterpolowane na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale do 0.2 m.

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" w skali 1:5 000 (1/4 arkusza 1:10 000).

Średnia wielkość pojedynczych plików w standardzie II wynosi ok. 150MB, a w standardzie I ok. 600MB

Próbka danych (jedynie do celów poglądowych): ASCII_XYZ

Zasięg i aktualność materiałów w PZGIK (styczeń 2015)

ARC/INFO ASCII GRID

Pliki tekstowe zawierające wartość wysokości punktów w regularnej siatce o oczku 0,5 metra dla obszarów miejskich (standard II) lub 1 metra dla pozostałych obszarów (standard I), wyinterpolowane na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale do 0.2 m.

Dane zapisane są w postaci macierzy, w której przy braku informacji o wysokości w danym punkcie wpisana jest wartość "-9999".

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" w skali 1:5 000 (1/4 arkusza 1:10 000).

Średnia wielkość pojedynczych plików w standardzie II wynosi ok. 50MB, a w standardzie I ok. 200MB.

Próbka danych (jedynie do celów poglądowych): ASCII_XYZ


Usługi systemu ASG-EUPOS

Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS jest to wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego założony na terytorium Polski. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i metod obliczeniowych system pozwala określić miejsce położenia obiektu z dokładnością do kilku centymetrów, przy użyciu odbiorników GPS (GNSS) oraz ogólnodostępnych środków komunikacji takich jak: Internet, telefonia komórkowa czy nadajniki radiowe.

Więcej Mniej informacji

Działanie systemu

Działanie System ASG-EUPOS składa się z centrów zarządzających, zlokalizowanych w Katowicach i Warszawie oraz sieci 130 naziemnych stacji referencyjnych GNSS, równomiernie rozłożonych na terenie Polski i obszarów przygranicznych państw ościennych. Stacje referencyjne gromadzą obserwacje satelitarne, dzięki którym za pośrednictwem centrum zarządzającego, użytkownik systemu ASG-EUPOS otrzymuje poprawki, zwiększające dokładność wyznaczanej przez niego pozycji.

System ASG-EUPOS charakteryzuje się wysokim poziomem dostępności i niezawodności wynoszącym 99%. Dostęp do serwisów i modułu obliczeniowego systemu zapewniony jest przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, niezależnie od warunków pogodowych. Dla zagwarantowania odpowiedniej jakości serwisów prowadzony jest nieprzerwany monitoring pracy systemu, a wszelkie zakłócenia są natychmiast sygnalizowane, analizowane i usuwane.

Usługi

System ASG-EUPOS umożliwia użytkownikowi wyposażonemu w jeden odbiornik wyznaczenie współrzędnych punktów w obowiązujących w Polsce układach współrzędnych w czasie rzeczywistym lub w trybie post-processingu z dokładnością od 3 m do kilku mm. Dzięki zastosowaniu międzynarodowych standardów wymiany danych, z usług systemu mogą korzystać użytkownicy posiadający sprzęt pochodzący od różnych producentów.

Usługi pozycjonowania w czasie rzeczywistym: NAWGEO, KODGIS i NAWGIS zapewniają generowanie poprawek różnicowych (RTCM) o różnej dokładności oraz różnych formatach. Udostępnienie użytkownikom poprawek na serwerach komunikacyjnych w centrum zarządzającym odbywa się za pomocą Internetu i GSM (GPRS). W zależności od posiadanego typu odbiornika GPS oraz zastosowanej metody pomiaru użytkownik może wyznaczyć pozycję z dokładnością:

 • NAWGIS: > 3m
 • KODGIS: > 25cm
 • NAWGEO: > 3cm w poziomie i > 5cm w pionie
Usługa Metoda pomiaru Przesyłanie danych Dokładność wyznaczenia Wymagany sprzęt
NAWGEO Kinematyczna (RTK) GSM/Internet 0,03-0,05m Odbiornik L1/L2, telefon komórkowy (wewnątrz sieci stacji referencyjnych)
NAWGIS
KODGIS
Różnicowa (DGNSS) FM/GSM/Internet 0,25-3,0m Odbiornik L1, telefon komórkowy/ modem
POZGEO
POZGEO D
Statyczna Internet/CDROM 0,01m
0,1m
Odbiornik L1/L2
Odbiornik L1

Serwis obliczeń POZGEO umożliwia po zakończeniu pomiaru i przesłaniu przez użytkownika odpowiedniej ilości danych obserwacyjnych do centrum obliczeniowego określenie współrzędnych z pomiarów statycznych. W zależności od potrzeb użytkownika przesłane dane obserwacyjne są opracowywane w sposób automatyczny przez moduł obliczeniowy systemu ASG-EUPOS lub przez pracowników centrum obliczeniowego

Serwis udostępniania danych POZGEO D pozwala użytkownikowi pobrać, poprzez stronę internetową systemu ASG-EUPOS, pliki obserwacyjne dla wybranych istniejących lub wirtualnych stacji referencyjnych, do indywidualnego opracowywania danych przy użyciu własnego oprogramowania.

Użytkownik serwisów POZGEO i POZGEO D w zależności od rodzaju używanego podczas pomiaru sprzętu pomiarowego, zastosowanej techniki pomiaru oraz wykorzystanego oprogramowania do opracowania obserwacji może wyznaczyć pozycję z dokładnością:

 • 10 cm dla odbiorników L1
 • 1 cm dla odbiorników L1/L2

Więcej informacji na stronie http://www.asgeupos.pl


Inne materiały

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna liqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Więcej Mniej informacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna liqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.