Back

26.01.2023 Od 26 stycznia 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie fotogrametryczne

Przypominamy, że dzisiaj wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

W ramach nowego rozporządzenia fotogrametrycznego wprowadzono zmiany zarówno o charakterze redakcyjnym oraz zmiany mające na celu doprecyzowanie zapisów dotyczących charakterystyki dokładnościowej zbiorów danych objętych przedmiotowym rozporządzeniem. Zmiany te upraszczają dotychczasowe przepisy, a co za tym idzie upraszczają sposób realizacji prac geodezyjnych przez wykonawców tych prac.

Nowe rozporządzenie wprowadza również do zasobu nowe dane fotogrametryczne, takie jak: zdjęcia i ortofotomapy ukośne oraz modele siatkowe 3D (tzw. 3D mesh).

Ponadto Wykonawca, który realizuje takie prace i które są wykonywane na zamówienie  podmiotów publicznych (o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641), lub wykonanych na zamówienie podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, i sfinansowanych ze środków publicznych)

 ma obowiązek ich zgłoszenia i przekazania Głównemu Geodecie Kraju celem włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


ilustracja przedstawia zrzut z Dziennika Ustaw pod poz. 89.