Back

Universal Map Module ready for EURO 2012

 Uniwersalny Moduł Mapowy
gotowy do EURO 2012


Gotowość Polski do przeprowadzenia mistrzostw EURO 2012 związana jest z wieloma aspektami operacyjnymi. Blisko kilkuletnie przygotowania dobiegły końca i zaczyna się właśnie ostateczny egzamin. Współorganizując rozpoczynające się właśnie mistrzostwa Europy w piłce nożnej, stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami dotyczącymi imprezy o tak ogromniej skali i znaczeniu.

Nowe obowiązki dotyczą praktycznie nas wszystkich. W szczególności jednak oczekiwania kierowane są do służb ratunkowych i służb bezpieczeństwa. To od nich spodziewamy się kompleksowej obsługi mistrzostw i zapewnienia bezpieczeństwa każdemu, kto w tym czasie będzie przebywał w Polsce. Przy organizacji każdej imprezy o charakterze masowym, aspekty związane z bezpieczeństwem są nadrzędnym elementem w zapewnieniu sukcesu końcowego takiego przedsięwzięcia.

Wszystkim nam zależy, aby działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz służb ratunkowych, były w tym szczególnym okresie szybsze, skuteczniejsze oraz lepiej nadzorowane i rozliczane. Niezbędne jest skrócenie czasu reakcji służb ratowniczych na wszelkie niepokojące zdarzenia, wysoka sprawność akcji ratunkowych oraz efektywne ograniczanie rozmiaru ewentualnych szkód. Takie oczekiwania budzą potrzebę lepszego zarządzania jednostkami w terenie i koordynacji działań służb biorących udział w obsłudze zdarzeń.


Technologia na rzecz bezpieczeństwa obywateli   

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym służbom ratunkowym, których działania zawsze są odniesione do przestrzeni, Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach projektu GEOPORTAL 2, opracował specjalne zbiory danych przestrzennych w tym m.in. dane POI (ang. Point of Interest) oraz dedykowane służbom narzędzia, mające na celu wsparcie ich działań operacyjnych.  Podjęta w tym zakresie inicjatywa nazwana została Uniwersalnym Modułem Mapowym (UMM). Jest to pierwsza w Polsce koncepcja łącząca potrzeby biznesowe wielu podmiotów publicznych, których działania muszą bazować na referencyjnych danych przestrzennych.


Źródło: Opracowanie własne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Celem Uniwersalnego Modułu Mapowego jest przede wszystkim wsparcie działań operacyjnych służb ratowniczych, poprzez dedykowane zestawy aplikacyjne, operujące na referencyjnych danych przestrzennych oraz na przestrzennych danych operacyjnych poszczególnych służb. Cel ten zostanie  osiągnięty m.in. poprzez takie usługi jak lokalizacja zdarzeń, na przykład poszkodowanych w wypadkach, czy lokalizacja pojazdów służb ratowniczych. Dzięki rozwiązaniom dostarczanym w ramach UMM, możliwe będzie również zarządzanie użytkownikami (w tym np. patrolami) będącymi w terenie czy wyznaczanie optymalnych tras przejazdu dla pojazdów służb ratowniczych. UMM obejmuje także moduły analityczne i moduły raportowania, wspomagające analizowanie intensywności zdarzeń dla lepszego planowania działań prewencyjnych.

„Geo-lokalizacja" na wypadek kryzysu

W przypadku zgłoszenia zdarzenia przez obywatela na numer ratunkowy 112, możliwa będzie lokalizacja dzwoniącego w przestrzeni, realizowana właśnie przez Uniwersalny Moduł Mapowy. Przyjęcie zgłoszenia przez dyspozytora służby, wraz z przekazaniem informacji o zgłoszeniu do poszczególnych jednostek terenowych, będzie wspierane przez dedykowany moduł aplikacyjny UMM. Również zarządzanie akcją przez dyspozytora służby wspomagane będzie narzędziami z poziomu Geoportalu.

W rezultacie, służby ratownicze takie jak Policja, Państwowa Straż Pożarna i Państwowe Ratownictwo Medyczne, uzupełnią swoje stanowiska dyspozytorskie oraz stanowiska mobilne o dostęp do informacji przestrzennej, udostępnianej przez Geoportal. W wyniku współpracy spodziewane jest skrócenie czasu reakcji służb na zdarzenia, zwiększenie efektywności koordynację działań, umożliwienie lokalizacji patroli w celu odpowiedniego zarządzania, skrócenie czasu zaangażowania jednostek ratowniczych do pojedynczych zdarzeń oraz ograniczenie ich rozmiaru. Wdrożone rozwiązania pozwolą ponadto na wsparcie służb w symulacji zagrożeń i lokalizacji miejsca zdarzenia, przeprowadzeniu badań, analiz i tworzeniu map ryzyka. Tym samym, tworzone w ramach projektu GEOPORTAL 2 rozwiązania, przyczynią się do rzeczywistej poprawy bezpieczeństwa obywateli w trakcie tak masowych imprez jak np. rozpoczynające się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej - EURO2012.


Realizowany obecnie przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii Projekt GEOPORTAL 2 – otrzymał współfinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji".

GEOPORTAL 2 jest kontynuacją projektu GEOPORTAL.GOV.PL, realizowanego przez GUGiK w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006.