Deklaracja dostępności strony internetowej projektu ZSIN

Głóny Urząd Geodezji i Kartografii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej projektu ZSIN.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii od 1 kwietnia 2023 znajduje się w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12 i jest częściowo dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską, autobusem 107 oraz tramwajami jeżdżącymi Al. Jerozolimskimi. Przed budynkiem, w ciągu ul. Żurawiej po obu stronach jezdni, znajdują się parkingi z wydzielonymi i oznakowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ należy pokonać kilkustopniowe biegi schodowe. Na II piętrze znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek jest wyposażony w windę, która ma przyciski sterujące, które pozwalają na odczyt w alfabecie Braille’a. Do budynku mogą wejść osoby z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Jeżeli przed wizytą zgłosisz, że potrzebujesz pomocy, pracownik Urzędu spotka się z Tobą przy wejściu. Pomoże Ci on poruszać się po budynku. Spotkacie się przy recepcji lub wejściu głównym (jeżeli poruszasz się na wózku). Jeżeli umówiłeś się na spotkanie, nasi pracownicy odprowadzą cię na miejsce spotkania.

Budynek Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii znajdujący się w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94B, został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

Aplikacje mobilne

Głóny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Więcej informacji o dostępności Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdziesz w zakładce Dostepność.