Powrót

03.03.2021 1000 dni – Waldemara Izdebskiego na stanowisku Głównego Geodety Kraju

3 marca 2021 r. mija 1000 dni pełnienia funkcji Głównego Geodety Kraju przez dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego, prof. PW. W tym czasie nastąpiło wiele kluczowych zmian w obszarze geodezji, szczególnie w dziedzinie unowocześnienia prawa, informatyzowania procesów w administracji, promocji i rozbudowy serwisu www.geoportal.gov.pl, tworzenia i utrzymywania usług sieciowych oraz rozwoju systemu ZSIN.

Jednym z najważniejszych osiągnięć jest nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz opracowanie wielu nowych aktów wykonawczych. Ta kluczowa zmiana pozwoliła wyeliminować zjawiska biurokratycznych w obsłudze prac geodezyjnych, wprowadziła prosty i skuteczny system opłat, umożliwiła składanie operatów w wersji elektronicznej, a także dała podstawy do uwolnienia wielu danych przestrzennych. Aktualnie z wykorzystaniem zbudowanych mechanizmów udostępniane są nawet setki terabajtów danych miesięcznie.

W serwisie www.geoportal.gov.pl wprowadzone zostały nowe dane i funkcjonalności, tak, aby serwis mógł oferować łatwy dostęp do kompleksowej, aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej. Wprowadzono także bezpośrednie połączenie pomiędzy Elektronicznymi Księgami Wieczystymi, a informacją o działce w serwisie www.geoportal.gov.pl.

W celu promowania nowych rozwiązań ponad 1300 osób z administracji rządowej i samorządowej zostało przeszkolonych w zakresie wykorzystania Geoportalu w ich codziennej pracy. Zrealizowano również wiele działań w formie wystaw, publikacji i konkursów, które popularyzowały serwis. Aktualnie stronę www.geoportal.gov.pl odwiedza miesięcznie ponad 800.000 użytkowników i jest on linkowany ze wszystkich serwisów rządowych (domena gov.pl).

Do celów urzędowych jak i komercyjnych szeroko wykorzystywane są zintegrowane usługi sieciowe utworzone i utrzymywane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, dostępne dla wszystkich użytkowników (najnowszym ich wdrożeniem jest np. system https://e-budownictwo.gunb.gov.pl, czy system GEO-INFO Krajowej Administracji Skarbowej). Są to usługi zbiorcze: KIEG (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów), wraz z usługą ULDK (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych) będące kluczowymi w zakresie dostępu do aktualnych danych ewidencji gruntów i budynków, usługa KIUT (Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu) oraz KIMPZP (Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego). O ich popularności świadczy liczba wywołań – do tej pory usługa KIEG osiągnęła ponad 5 miliardów wywołań (ponad 200 milionów miesięcznie), a usługa ULDK ponad miliard wywołań.

Możliwości bezpośredniej komunikacji z rejestrami: EKW, PESEL i REGON udostępnioną powiatowym systemom do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wykorzystują aktualnie wszystkie powiaty. Rozwój systemu ZSIN, dający możliwość dostępu do dowolnej działki w Polsce, odczytu numeru księgi wieczystej i automatycznego przejścia na tej podstawie do Elektronicznej Księgi Wieczystej oraz umożliwienie elektronicznej wymiany zawiadomień sądów do powiatów znacząco usprawniają działania organów rządowych i samorządowych. Wprowadzenie elektronicznych testów na uprawnienia geodezyjne ułatwiło doskonalenie zawodowe polskich geodetów.

1000 dni pełnienia funkcji Głównego Geodety Kraju przez dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego zgodnie z obietnicą upłynęło pod hasłem informatyzacji polskiej geodezji.