Powrót

04.11.2021 Cztery prace konkursowe złożone w konkursie na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

W konkursie organizowanym przez Głównego Geodetę Kraju na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy, służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH, złożone zostały cztery prace konkursowe. Zgodnie z regulaminem konkursu prace zostały złożone w formie anonimowej.

Prace będą podlegały ocenie przez Sąd Konkursowy, zgodnie z kryteriami oceny określonymi w Regulaminie konkursu. Identyfikacja autorów prac konkursowych nastąpi po dokonaniu ich oceny przez Sąd Konkursowy.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 80 000 złotych netto. Więcej informacji na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Rysunek przedstawia rozkład odstępów quasigeoidy od elipsoidy odniesienia na obszarze Polski