Powrót

05.04.2022 Model quasi-geoidy PL-geoid2021 modelem obowiązującym

Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami, nowy model quasi‑geoidy PL-geoid2021, opracowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju w 2021 roku, zostaje wprowadzony jako obowiązujący model quasi-geoidy dla obszaru Polsk (na podstawie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych). W trakcie trwających do 31 marca 2022 r. trzymiesięcznych publicznych konsultacji nie wpłynęły żadne negatywne uwagi do nowego modelu.

Nowy model wraz z opisem technicznym został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w lokalizacji http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/modele-danych, pod nazwą: „model obowiązującej quasi-geoidy PL-geoid2021 w układzie PL-EVRF2007-NH

Ilustracja przedstawia stronę Biuletynu Informacji Publicznej GUGiK na której opblikowano model obowiązującej quasi-geoidy.

Model quasi-geoidy stosuje się do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH. Wykonawcom prac geodezyjnych wykonujących pomiary wysokościowe za pomocą technik GNSS, przypominamy o aktualizacji modelu quasi-geoidy w swoich odbiornikach i w wykorzystywanym oprogramowaniu.

Ilustracja przedstawia model odstępów quasi-geoidy od elipsoidy odniesienia na obszarze obejmującym teryturium Polski.