Powrót

05.06.2020 Ważne zmiany dotyczące dostępu do usług systemu ASG-EUPOS

Od 31 lipca 2020 r. zostanie wprowadzony nieodpłatny dostęp do obserwacji satelitarnych udostępnianych w ramach serwisu POZGEO D. Zmiany wprowadza opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 30 kwietnia 2020 r.  ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782), dalej ustawa zmieniająca. 

Ustawa zmieniająca wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – tj. dnia 31 lipca 2020 r.

Wprowadza między innymi zmiany dotyczące powiększenia katalogu danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które będą udostępniane nieodpłatnie – w tym również danych dotyczących osnów geodezyjnych.

W związku z powyższym, od 31 lipca 2020 r. nieodpłatny będzie dostęp do obserwacji satelitarnych udostępnianych w ramach serwisu POZGEO D z danymi podstawowej osnowy geodezyjnej:

  • usługa dostępu do obserwacji GNSS z fizycznych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS (CORS) – tabela nr 17, lp. 4 w załączniku do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • usługa dostępu do obserwacji z wirtualnych stacji referencyjnych (VRS) - tabela nr 17, lp. 5
    w załączniku do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Prosimy o uwzględnienie powyższej informacji szczególnie w przypadku, gdy przewidujecie Państwo  złożenie wniosku o udostępnianie satelitarnych obserwacji za pomocą opisanych usług w dłuższych okresach, np. rocznym lub półrocznym. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10  ust. 1 pkt 3 ustawy zmieniającej,  do spraw dotyczących obsługi wniosków dotyczących udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego – wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy –
stosuje się dotychczasowe przepisy. Dlatego też nie będzie możliwości anulowania wniosku lub zwrotu opłaty za prawidłowo udostępnione usługi zgodnie ze złożonym wnioskiem.