Powrót

06.08.2020 Trzecia część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy trzecią część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz będziemy na nie odpowiadać. Publikujemy odpowiedzi na 10 kolejnych pytań, a pozostałe będziemy zamieszczać sukcesywnie.

 

21.    Jakub Knapik 11:15 Czy klauzula ( poświadczenie) będzie mogła być wykonana w kolorze czerwonym?

Przepisy nie określają koloru pieczątek. Dotyczy to w szczególności klauzul nadawanych przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Natomiast art. 12b ust. 5a znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi jedynie, że wykonawca prac geodezyjnych, który wykonał geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych lub mapę do celów projektowych może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonał te prace, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, które jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3. Zatem w świetle obowiązujących przepisów, oświadczenie to może być sporządzone w dowolnym kolorze.

22.    Golec 11:30 AM Czy jest możliwość uzyskania dokumentów z PZGiK w wersji papierowej? Nie mam czasu przeglądać zasobu udostępnionego w geoportalu i samemu wyszukiwać odpowiednich dokumentów.

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy Pgik organ, który otrzymał zgłoszenie prac przekazuje wykonawcy informacje o innych zgłoszonych pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze objętym tym zgłoszeniem, co nie wyklucza również informacji o pracach wykonywanych wcześniej. Pozostałe czynności należą jednak już do Pana jako wykonawcy prac geodezyjnych. Ponadto, należy mieć również na uwadze treść art. 12 ust. 5 ustawy Pgik, z którego wynika, że „z inicjatywy wykonawcy prac geodezyjnych, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca mogą uzgodnić zakres materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac".

23.    Jolanta Szynka 11:45 Art. 43 ust. 3 ustawy prawo budowlane mówi o tym, że obiekty ulegające zakryciu wymagające inwentaryzacji podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. Dotychczas przy inwentaryzacji budynku z przyłączami (które w przypadku budynków mieszkalnych z reguły są już zasypane), wykonawca zgłaszał inwentaryzację obiektów budowlanych i aktualizacje bazy GESUT i sporządzał z tego jeden operat. Czy po zmianie przepisów wykonawca będzie musiał zgłosić osobno inwentaryzację obiektów budowlanych dla budynku i osobno drugim zgłoszeniem aktualizację bazy GESUT dla przyłączy?

Cel prac jakim jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy Pgik) nie wymaga oddzielnych zgłoszeń prac dla inwentaryzacji budynku i jego przyłączy.

24.    Anonymous Attendee 11:08 Co będzie podstawą wejścia na grunt prywatny przed zgłoszeniem roboty geodezyjnej, jeżeli nie będziemy posiadali tego zgłoszenia?

Podobnie jak dotychczas - art.13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r- Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przepis ustawy nigdy, tj. od 1989 r. nie uzależniał prawa wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych do wstępu na grunt w trakcie wykonywania prac geodezyjnych od dokonania zgłoszenia. Zgłoszenie jedynie przypominało w druku o stanie prawnym.

25.    Anonymous Attendee 12:00 Geomatyka-Kraków interpretując nowe prawo, uważa że może być klika zakresów (poligonów) pracy geodezyjnej. Przy zgłoszeniu pracy na portalu istnieje możliwość wkreślenia kilku zakresów (poligonów). Czy słusznie?

Zgodnie z pkt 1a załącznika do ustawy Pgik, „zakres wykonywanych prac geodezyjnych określa się za pomocą zamkniętego poligonu (wielokąta), którego powierzchnia jest większa od zera”. W związku z tym brak jest możliwości wskazania kilku wielokątów. Jest to więc działanie niezgodne z prawem.

26.    SzklarzI 12:45  W projekcie rozporządzenia o standardach:" § 8. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne  i wysokościowe można poprzedzić wywiadem terenowym..." a potem w: § 40. Operat techniczny zawiera: (...)4) mapę porównania z terenem i szkice polowe, jeżeli zostały wykonane; (...)  -czy określenie " może poprzedzić" oznacza to, że nie ma tego obowiązku, i wystarczy ,że w sprawozdaniu wykonawca napisze, że zmian nie stwierdzono, albo dostarczy tylko szkice? Czy mapa porównania z terenem może być, czy jednak musi być, częścią składową operatu technicznego.

Aktualny projekt rozporządzenia w sprawie „standardów” określa obligatoryjność sporządzenia mapy porównania z terenem i włączenia jej w skład operatu jedynie w stosunku do wykonywania map do celów projektowych. W pozostałych przypadkach to kierownik prac geodezyjnych decyduje o konieczności jej wykonania.

27.    UM w Cieszynie 11:59 Czy zawiadomienie i protokół weryfikacji do operatu złożonego po 31 zgłoszonego po 30.07, ze zgłoszonej pracy przed, mają być zrobione na starych czy nowych wzorach formularzy?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej). Oznacza to stosowanie dotychczasowych wzorów formularzy.

28.    Sebastian 12:02 Jeżeli ośrodek nie ma prawa ingerencji w zakres pracy podany na zgłoszeniu, to jak egzekwować przepisy, że mapa powinna być w pasie 30 m od inwestycji. Niektórzy geodeci zgłasza pas np. szerokości 5m (uzasadniając np, że tylko tyle jest potrzebne do linii telekomunikacyjnej)

Rozporządzenie wskazujące na konieczność aktualizacji „obszaru otaczającego teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m” zostało uchylone. Zatem w chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do egzekwowania takiego obowiązku od wykonawców prac geodezyjnych. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie standardów określa, że geodeta zgłasza pracę geodezyjną w obszarze uzgodnionym z projektantem.

29.    Anonymous Attendee 12:03 Dzień dobry, czy przy inwestycji liniowej obowiązuje zakres opracowania z buforem 30m od inwestycji? W rozporządzeniu jest zapis że wykonawca ustala zakres opracowania ze zleceniodawcą. Proszę o konkretną odpowiedz, ponieważ każdy PODGiK podchodzi inaczej do tematu.

Rozporządzenie wskazujące na konieczność aktualizacji „obszaru otaczającego teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m” zostało uchylone. Zatem w chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do egzekwowania takiego obowiązku od wykonawców prac geodezyjnych. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie standardów określa, że geodeta zgłasza pracę geodezyjną w obszarze uzgodnionym z projektantem.

30.    Anonymous Attendee 12:03 Jaki wzór zawiadomienia o zakończeniu prac /o przekazaniu wyników zakończonych prac oraz jaki wzór protokołu weryfikacji obowiązuje dla operatów technicznych złożonych w dniu 31 lipca lub później, ale wykonanych na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej wykonanego przed 31 lipca, jeżeli wg GGK w przypadku takiego operatu nie powinno się weryfikować spójności z bazami?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej). W związku z tym obowiązują również dotychczasowe wzory formularzy i kryteria weryfikacji.

 

Linki do wszystkich części odpowiedzi: