Powrót

06.08.2021 Podsumowanie procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Nowelizacja Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne spowodowała, że w ciągu roku należało wydać 14 nowych rozporządzeń. Publikacja nowych aktów prawnych następowała sukcesywnie i obecnie już wszystkie rozporządzenia są obowiązujące. Najważniejsze zmiany w rozporządzeniach dotyczą modyfikacji modeli danych, co powinno usprawnić proces pozyskiwania danych i utrzymanie ich w stanie aktualności. Dodatkowo szczególną uwagę zwracano na informatyzację rejestrów oraz na wprowadzenie usług sieciowych, jako podstawowych metod publikacji i udostępniania danych.

Oprócz zmian merytorycznych nastąpiło także bardzo znaczące zmniejszenie objętości aktów prawnych. Z dotychczasowych 2504 stron aktów prawnych pozostało jedynie 567 stron, co stanowi zmniejszenie  o prawie 80%. Szczegółowe zestawienie wszystkich nowych rozporządzeń przedstawiamy w tabeli poniżej.

Lp.

Tytuł rozporządzenia

Liczba stron rozporządzenia przed nowelizacją

Liczba stron rozporządzenia po nowelizacji

Zmniejszenie objętości  w %

1

W sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1304)

88

19

78,4%

2

W sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1321)

30

24

20,0%

3

W sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1316)

14

7

50,0%

4

W sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322)

38

28

26,3%

5

W sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429)

67

11

83,6%

6

W sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 273)

97

7

92,8%

7

W sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820)

100

8

92,0%

8

W sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1341)

97

27

72,2%

9

W sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1368)

60

12

80,0%

10

W sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1373)

64

10

84,4%

11

W sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374)

153

22

85,6%

12

W sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385)

332

52

84,3%

13

W sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390)

352

55

84,4%

14

W sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1412)

1012

285

71,8%

Suma:

2504

567

77,4%