Powrót

07.01.2021 Opublikowaliśmy zaktualizowane dane dotyczące osnowy geodezyjnej

W serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane paczki danych dotyczące podstawowej osnowy wysokościowej dla 108 powiatów oraz podstawowej osnowy poziomej dla 126 powiatów. Nowe dane pochodzą ze zweryfikowanych i wprowadzonych do bazy wyników przeglądów osnowy podstawowej, wykonywanych w ostatnich latach oraz aktualizacji wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH dla punktów niwelacyjnych ciągów bocznych. Aktualizacja danych objęła przede wszystkim:

- atrybut stanPkt i dataOstatniejAkt,

- współrzędne z przybliżonego pomiaru GNSS dla punktów podstawowej osnowy wysokościowej,

- opisy topograficzne,

- wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH dla punktów niwelacyjnych ciągów bocznych.

Zakres aktualizacji przedstawiono na poniższej ilustracji: