Powrót

08.04.2021 Ostatnia umowa na opracowanie ortofotomapy

Ostatnią z dziewięciu umów na opracowanie ortofotomapy z terenowym rozmiarem piksela 5 cm i 10 cm, w barwach rzeczywistych RGB w skali 1: 5000 w układzie PL- 1992, podpisaliśmy  31 marca 2021 r. Umowa obejmuje realizację 387 arkuszy (175 o pikselu 5 cm i 212 o pikselu 10 cm) dla części woj. łódzkiego i opolskiego w zakresie części 4 (ok. 1962 km2);

Prace wykona konsorcjum w składzie OPEGIEKA Elbląg Sp. z o.o. (lider konsorcjum), GISPRO Sp. z o.o., MGGP Aero Sp. z o.o.

Termin zakończenia realizacji umów przypada na 15 grudnia 2021 r.

Aktualne informacje dotyczące stanu realizacji ortofotomapy prezentujemy serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl w warstwie „Monitoring pozyskania danych”.