Powrót

10.04.2020 Nowe rozporządzenie fotogrametryczne

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 9 kwietnia 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 23 marca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 24 kwietnia 2020 roku i zastąpi obowiązujące obecnie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia spowodowana jest wynikającą z dynamicznego rozwoju technologicznego dezaktualizacją przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 listopada 2011 r.

Nowe regulacje zapewniają znacznie większą uniwersalność technologiczną w zakresie pozyskania oraz opracowania danych gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, bez jednoczesnej ingerencji w proces opracowania tych zbiorów danych przez wykonawców. Proponowane przepisy standaryzują jedynie zbiory danych, które będą gromadzone w opisanych bazach danych, przez określenie ich parametrów jakościowych oraz kryteriów weryfikacji tych zbiorów danych na etapie ich przyjmowania do PZGiK.

Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu usprawnienie procesu aktualizacji zbiorów danych gromadzonych w opisanych bazach danych oraz skrócenie czasu, w jakim te zbiory danych będą dostępne dla użytkowników.