Powrót

10.08.2020 Czwarta część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy czwartą część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz będziemy na nie odpowiadać. Publikujemy odpowiedzi na 10 kolejnych pytań, a pozostałe będziemy zamieszczać sukcesywnie.

 

31.    Dariusz Świdnicki 10:26 Geomtyka-Kraków interpretując nowe prawo, uważa że może być klika zakresów (poligonów) pracy geodezyjnej. Czy słusznie?

Nie, nie ma takiej możliwości. Zgodnie z pkt 1a załącznika do ustawy Pgik, „zakres wykonywanych prac geodezyjnych określa się za pomocą zamkniętego poligonu (wielokąta), którego powierzchnia jest większa od zera”. W związku z tym brak jest możliwości wskazania kilku lokalizacji. Jest to działanie niezgodne z prawem.

32.    Daniel Kmiecik 10:04 Czy wg nowych przepisów jest możliwość zgłoszenia pracy geodezyjnej obejmującej kilka obszarów (m.in. inwentaryzacja pojedynczych przyłączy eN w miejscowościach A, B, C itd.)?

Odpowiedz jak w pytaniu 31.

33.    Tomasz Grobel 12:15 Dzień dobry, Czy w jednym zgłoszeniu można wskazać klika zakresów prac, np. w jednym obrębie pięć zakresów map do celów projektowych (inwentaryzacji przyłączy) oddalonych od siebie o 200, 300, 500..m.

Odpowiedz jak w pytaniu 31.

34.    Marlena Jarek 10:38 Czy operaty, które wpłynęły przed 31 lipca i otrzymały pozytywny protokół kontroli, a brakuje w nich wniosku o zmianę EGIB czy można je wprowadzić zgodnie z nową ustawą PGiK czy musi być wydana decyzja administracyjna? Pismo do strony o wniosek zostało wysłane, brak odpowiedzi.

Od 31 lipca 2020 r. organ ma obowiązek aktualizować, w drodze czynności materialno-technicznej, informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 24 ust. 2b pkt 1 lit h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). Żaden przepis nie ogranicza stosowania wyżej przywołanej normy ze względu na moment, w którym nastąpiło przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

35.    Izabela Wiecheć 11:22 Dla prac zgłoszonych przed 31.07 osnowa jest płatna? Przecież uwolnienie osnowy jest bezwarunkowe -dla dowolnego celu i nie tylko dla wykonawców prac.

Dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 31 lipca 2020 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych. Natomiast od dnia 24 czerwca 2020 r. w ramach tzw. Tarczy 4.0 zostało jedynie zawieszone pobieranie opłat za osnowę na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

36.    Dariusz Zasada 11:15 Kiedy zostanie opublikowane rozporządzenie określające wzory klauzul urzędowych na :

1) materiałach i zbiorach danych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2) materiałach zasobu udostępnianych na wniosek oraz w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem;

3) dokumentach i materiałach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne.

Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest w trakcie opracowywania. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Pgik, dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy.

37.    Władysława Rybacka 11:20 Mowa o informatyzacji PZGIK, a co w przypadku jeśli w powiecie nie można nawet zgłaszać elektronicznie pracy geodezyjnej, powiat nie ma do tego narzędzi.

Jeżeli takie sytuacje się zdarzają to mają charakter jednostkowy. Proszę o wskazanie powiatu/powiatów, w którym taka sytuacja ma miejsce. W ramach posiadanych możliwości postaramy się wesprzeć informatyzację w tych jednostkach.

38.    Sebastian 11:28 Dokumenty dla zamawiającego są KONIECZNE w zasobie. Często zgłaszają się osoby z różnymi roszczeniami i wówczas ośrodek ma dokumenty potwierdzające stan.

W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przewidziano włączanie w skład operatu technicznego wyłącznie kopii map do celów prawnych. Inne materiały przeznaczone dla zamawiającego nie będą wymagane.

39.    Joanna Przybylska 11:21 Jeśli chodzi o prace zgłoszone przed 31 lipca, które są jeszcze w trakcie realizacji operat należy kompletować wg dotychczasowych czy już nowych zasad?

Dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 31 lipca 2020 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych. Kompletowanie operatów technicznych w stosunku do prac, które zostały zgłoszone przed 31 lipca 2020 r. odbywa się wiec także na zasadach dotychczasowych.

40.    Sebastian Staszak 11:23 Czy można dalej przekazać inwestorowi mapy Z GIOB do PINB wcześniej aby mógł odebrać budynek/sieć, czy trzeba czekać na przyjęcie do zasobu?

Inwentaryzacja powinna być wcześniej przyjęta do zasobu. Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Natomiast z cytowanego powyżej art. 2 pkt 7b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wynika, że geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych rozumiana jest jako wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

 

Linki do wszystkich części odpowiedzi: