Powrót

10.08.2020 Ósma część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy ósmą część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz będziemy na nie odpowiadać. Publikujemy odpowiedzi na 10 kolejnych pytań, a pozostałe będziemy zamieszczać sukcesywnie.

 

71.    Daniel Kmiecik 11:26 Czy oświadczenie wykonawcy o pozytywnym wyniku weryfikacji będzie można złożyć na dokumentacji do celów prawnych (podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych itp.) ?

Składanie oświadczeń o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, o którym mowa w art. 12 b ust. 5a ustawy Pgik jest możliwe tylko w przypadku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i sporządzenia mapy do celów projektowych. Geodeta nie może składać oświadczeń odnośnie mapy do celów prawnych ani na podstawie ustawy Tarcza 4.0 (obowiązującej od 24 czerwca 2020 r), ani na podstawie nowelizacji ustawy Pgik (obowiązującej od 31 lipca 2020 r.).

72.    Sebastian Staszak 11:20 Czy zgodnie z zapisem art. 42 ust. 4 poświadczenie za zgodność z oryginałem sporządzane przez siebie kopii protokołów, mapy i innych dokumentów - czy określenie mapy dotyczy wszystkich map, np. mapa z projektem podziału, map prawnych

Tak, poświadczenie za zgodność z oryginałem sporządzonych przez geodetę kopii dotyczy dowolnych materiałów przekazywanych do zasobu. Nie należy tego jednak mylić z oświadczeniami wykonawcy o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji w stosunku do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i map do celów projektowych, wystawianymi na podstawie art. 15zzzia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dodany ustawą z dnia 19.06.2020 tzw. Tarcza 4.0, która weszła w życie w dniu 24.06.2020 r.) lub na podstawie art. 12b ust. 5a znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

73.    Krzysztof Szwaja 09:45 Co oznacza numer protokołu weryfikacji? W rozporządzeniu nie sprecyzowano czy to ma być kolejny numer w ramach zgłoszenia czy numeracja bieżąca wszystkich wydanych protokołów np w roku.

Przepisy tego nie przesądzają. Powiaty mają swobodę w numeracji protokołów.

74.    Ekspresmap 09:45 W jaki sposób będzie przebiegać łączenie asortymentów jeżeli podczas mapy do celów projektowych wyniknie potrzeba wykonania "ustalenia granic"?

Potrzebne będzie zgłoszenie uzupełniające, w którym w pkt 7 jako powód zgłoszenia uzupełniającego należy wskazać – zgłoszenie prac dodatkowych dotyczących „wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych”.

75.    Krzysztof Szwaja 09:46 Czy zostały podjęte działania ograniczające długość okresu przejściowego w zakresie prac zgłoszonych według poprzednich przepisów?

Przyjęto zasadę, że dla prac zgłoszonych przed dniem wejścia w życia ustawy będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Ustawa nie reguluje długości okresu przejściowego w tym zakresie.

76.    Mkuk 09:54 Proszę podać powód rezygnacji z obowiązku dołączania do operatu pomiarowego - mapy "wynikowej"

To jest duże uproszczenie. Projekt rozporządzenia ws. standardów zakłada obowiązek dołączania do operatu map prawnych, a rezygnuje z włączania do operatu innych materiałów dla wykonawcy. Przepisy te dopiero wejdą w życie. Dlaczego są projektowane takie regulacje? Aby usprawnić proces obsługi zgłoszeń geodezyjnych, a w szczególności czynności weryfikacji.

77.    Kamil Kasperczyk 10:03 Dzień dobry. Czy zgłoszenia które nie zostały do dziś zamknięte nadal będą aktywne? Mianowicie jeżeli w zgłoszeniu było zgłoszonych np kilka asortymentów prac to czy będzie można nadal kontynuować prace na starych zasadach?

Tak będą aktywne. Dla prac zgłoszonych przed dniem wejścia w życia ustawy mają zastosowanie przepisy dotychczasowe. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej).

78.    Anonymous Attendee 10:44 Ok, ryczał ryczałtem, a co ze zgłoszeniami uzupełniającymi? czy geodeta będzie musiał uiszczać opłatę? tak wynika z art. 12 ust. 4.

Tak będzie ponosił opłatę. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej). Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że cytowany przepis dotyczy tylko prac geodezyjnych zgłoszonych od 31 lipca 2020r.

79.    Paweł Drwal 10:44 Mam pytanie co do opłaty za materiały - otrzymaliśmy dzisiaj informację z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej że, cytat: "Nowa opłata ryczałtowa obejmuje tylko materiały w postaci elektronicznej." Proszę o odpowiedź czy taka interpretacja jest zgodna z nowo wprowadzonymi przepisami.

W przypadku braku materiałów elektronicznych koszt sporządzenia kopii spoczywa na organie, wynika to wprost z ust. 1c załącznika do ustawy Pgik. „Opłaty, o których mowa w ust.1a i 1b, obejmują koszty udostępniania materiałów zasobu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przygotowania materiałów zasobu w formie wydruku, jeżeli materiały te nie są możliwe do udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.” Tak więc w przypadku braku materiałów w postaci elektronicznej nie ma podstaw do pobierania opłaty za sporządzane kopie materiałów zasobu, ponieważ koszt wszystkich materiałów zawarty jest w opłacie ryczałtowej wnoszonej przez wykonawcę przy zgłaszaniu pracy geodezyjnej.

80.    Robert 10:46 Czy zgodnie z art. 12b 2 weryfikacji nie będzie podlegać modernizacja ewidencji gruntów, jako zamówienie realizowane na rzecz starosty, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej?

Tak, nie podlega weryfikacji. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest zamówieniem publicznym udzielanym przez organ SGiK. Zbiory danych i inne dokumenty wykonane w ramach realizacji takiego zamówienia, nie podlegały i nadal nie podlegają weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 2 ustawy Pgik. W tym przypadku dokumentacja i zbiory danych będące wynikiem prac geodezyjnych są przyjmowane do zasobu na podstawie dokumentów potwierdzających odbiór przedmiotu zamówienia publicznego (art. 12b ust. 4 Pgik).

 

Linki do wszystkich części odpowiedzi: