Powrót

10.08.2020 Siódma część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy siódmą część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz będziemy na nie odpowiadać. Publikujemy odpowiedzi na 10 kolejnych pytań, a pozostałe będziemy zamieszczać sukcesywnie.

 

61.    Joanna Kluba 11:22 Z jakim wnioskiem mają być składane materiały do klauzulowania na nowych zasadach skoro nie możemy zastosować wniosku o uwierzytelnienie, a mapy powykonawcze nie stanowią elementu operatu, a klauzule musimy nadać z chwilą przyjęcia?

Klauzulowanie materiałów nie wymaga składania wniosku. Zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy Pgik opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z § 71 ust. 2 pkt 5 aktualnego jeszcze rozporządzenia ws. standardów, kopie „map powykonawczych” wchodzą w skład operatu technicznego, jako dokumenty zawierające wyniki pomiarów geodezyjnych. Zmiany w tym zakresie są dopiero projektowane w nowym rozporządzenia ws. standardów.

62.    Gracjan Warzynski 11:23 Witam serdecznie. Wg. nowych przepisów mdcp i mapy z inwentaryzacji geodeta sam sobie może uwierzytelnić, a co z mapami z projektem podziału? Może sam uwierzytelnić czy tylko urząd?

Składanie oświadczeń o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, o którym mowa w art. 12b ust. 5a ustawy Pgik jest możliwe tylko w przypadku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i sporządzenia mapy do celów projektowych. Geodeta nie może składać oświadczeń odnośnie mapy do celów prawnych ani na podstawie ustawy Tarcza 4.0 (obowiązującej od 24 czerwca 2020 r), ani na podstawie nowelizacji ustawy Pgik (obowiązującej od 31 lipca 2020 r.). W przypadku map z projektem podziału uwierzytelnić te mapy lub nadać im klauzulę, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Pgik może wyłącznie organ.

63.    Tomasz Kaczyński 11:59 AM Czy mapy z projektem podziału które dostarczamy do wydania decyzji w urzędzie gminy muszą być uwierzytelnione przez PODGiK czy wystarczy podpis wykonawcy?

Mapy z projektem podziału dostarczane do gminy w celu wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału muszą być uwierzytelnione zgodnie z przepisami obowiązującymi do 30 lipca 2020 r. lub zawierać klauzulę, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Pgik obowiązującej od 31 lipca 2020 r.

64.    Maciej Łoziński 12:31 PM Pytanie dotyczy wszystkich innych uwierzytelnianych przez organ opracowań niż mapy do celów projektowych i mapy z inwentaryzacji powykonawczej poświadczonych przez Wykonawcę prac. Czy organ będzie miał obowiązek ich weryfikacji przed przystawieniem urzędowej pieczęci uwierzytelniającej dokument. Stanowi to problem po czyjej stronie będzie odpowiedzialność uwierzytelnionego w ten sposób dokumentu.

Zgodnie z art. 12b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pgik organ SGiK dokonuje, przed przyjęciem do zasobu, weryfikacji wyników wszystkich zgłoszonych prac geodezyjnych. Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu (art. 12b ust. 5 Pgik). Ewentualne kwestie odpowiedzialności regulują przepisy kodeksu cywilnego.

65.    Sebastian Staszak 12:33 PM Czy jeśli złożono operat dla tematu podziału przed 31.07 a jednocześnie wykonywany o stare standardy czy urząd pieczętuje mapy z urzędu dla zamawiającego, bez konieczności wniosku o uwierzytelnienie?

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782) zwana dalej „ustawą zmieniającą”, zlikwidowała czynność uwierzytelniania. W konsekwencji od 31 lipca 2020 r. organ SGiK, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych opatruje bezpłatnie klauzulą urzędową dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne (art. 12b ust 5). Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu. Stosownie jednak do art. 11 ustawy zmieniającej dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych, których wyniki zostały przyjęte do zasobu przed 31 lipca 2020 i które mogły podlegać uwierzytelnieniu, mogą być nadal - na wniosek wykonawcy tych prac - po 31 lipca opatrywane klauzulą urzędową jako dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne (art. 40 ust. 3g pkt 3), nie dłużej niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Za opatrzenie klauzulą urzędową w brzmieniu nowych przepisów organ SGiK nie pobiera opłaty.

66.    er.  Na prezentacji jest umieszczona informacja ‘Wprowadzono możliwość samodzielnego umieszczania klauzul przez wykonawców na materiałach dla zamawiającego w przypadku gipob i mdcp’. Co z mapami z projektem podziału nieruchomości?

Geodeta nie może składać oświadczeń odnośnie mapy do celów prawnych. Szczegóły wyjaśniono w odpowiedzi na pyt. 62.

67.    Adam Dryll 11:20 AM Czy złożony wraz z wnioskiem PZT na naradę koordynacyjną musi zawierać oświadczenie o pozytywnym protokole weryfikacji oraz klauzulę o odpowiedzialności karnej ? Czy oświadczenie musi widnieć na PZT?

W przypadku mapy do celów projektowych wykonawca może skorzystać z klauzuli organu albo umieścić na materiałach dla zamawiającego swoje oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Przepisy ustawy Pgik nie określają w jaki sposób oświadczenie ma zostać uwidocznione na materiałach dla zamawiającego, w szczególności kiedy materiały dla zamawiającego wykonawca przekazuje w uzgodnionym z nim formacie elektronicznym.

68.    Bartosz Burda 10:47 AM Pytanie mapa z projektem podziału nieruchomości będzie musiała być poświadczona pieczątką starostwa bezpłatnie tak?

Tak, bezpłatnie. Od 31 lipca 2020 r. organ SGiK, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych opatruje bezpłatnie klauzulą urzędową dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne (art. 12b ust 5). Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu.

69.    Radosław Wyszyński 11:18 Dzień dobry. Pytanie dotyczy klauzul. Co z projektami podziału nieruchomości roboty, która została zgłoszona przed wejściem w życie nowelizacji ustawy PGiK, ale po wejściu w życie Ustawy 4.0? Wykonawca prac sam ma nadawać klauzulę, czy według starych przepisów będzie to uwierzytelnianie przez Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej?

Geodeta nie może składać oświadczeń odnośnie mapy do celów prawnych. Szczegóły wyjaśniono w odpowiedzi na pyt. 62.

70.    SP Kalisz Anita 11:16 AM Zgłoszenia pierwotne oraz uzupełniające zgłoszone do 30 lipca 2020 r. oraz za uwierzytelnienie dokumentacji liczymy cennikiem przed nowelizacją ?

Opłaty za udostępnianie materiałów do zgłoszeń pierwotnych i uzupełniających zgłoszonych do 30 lipca 2020 r. obliczane są zgodnie z przepisami obowiązującymi do 30 lipca 2020 r. Co do drugiej części pytania, to obecnie brak jest podstaw do pobierania opłaty za uwierzytelnienie. Szczegółowe wyjaśnienia zawiera odpowiedź na pytanie 51, w piątej części odpowiedzi publikowanych na stronie GUGiK.

 

Linki do wszystkich części odpowiedzi: