Powrót

10.08.2020 Szósta część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy szóstą część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz będziemy na nie odpowiadać. Publikujemy odpowiedzi na 10 kolejnych pytań, a pozostałe będziemy zamieszczać sukcesywnie.

  1. Mariusz 10:03 Nowelizacja prawa geodezyjnego przewiduje zniesienie opłaty za uwierzytelnienie dokumentów. Według mnie do prac wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejscia w życie nowelizacji na wniosek strony uwierzytelnia się owe dokumenty za opłatą. Czy mam rację?

Nie ma obecnie podstaw prawnych do pobierania opłaty za uwierzytelnienie, ponieważ ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782) zwana dalej „ustawą zmieniającą”, zlikwidowała czynność uwierzytelniania. W konsekwencji od 31 lipca 2020 r. organ SGiK, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych opatruje bezpłatnie klauzulą urzędową dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne (art. 12b ust 5). Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu. Stosownie jednak do art. 11 ustawy zmieniającej dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych, których wyniki zostały przyjęte do zasobu przed 31 lipca 2020 i które mogły podlegać uwierzytelnieniu, mogą być nadal - na wniosek wykonawcy tych prac - po 31 lipca opatrywane klauzulą urzędową jako dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne (art. 40 ust. 3g pkt 3), nie dłużej niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Za opatrzenie klauzulą urzędową w brzmieniu nowych przepisów organ SGiK nie pobiera opłaty.

 

  1. Dominik Maruk 11:29 Dzień dobry, art. 11 przepisy przejściowe i końcowe. Czy klauzulowanie przez okres 6 miesięcy na wniosek Wykonawcy prac, dokumentów które zostały przyjęte do PZGiK przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy PGiK ma odbywać się odpłatnie ?

Opłaty nie pobiera się. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 51.

 

  1. Joanna Kluba 11:30 Czy naliczamy opłatę dla dokumentów złożonych do uwierzytelnienia po 30 lipca, pochodzących z operatów przyjętych do zasobu po tej dacie, ale zgłoszonych przed 31 lipca?

Opłaty nie pobiera się. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 51.

 

  1. Aneta Makarczyk 11:18 Czy po 31.07.2020 mamy uwierzytelniać mdcp zgłoszone przed 30.07.2020?

Postępowanie opisane jest w odpowiedź na pytanie 51.

 

  1. Tomasz Kaliczak 11:42 AM Do spraw obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych wszczętych i niezakńczonych przed dniem wejścia w życie ustawy zminiającej stosuje się przepisy dotychczasowe. Z dzień zakończenia sprawy uznaje sie dzień przyjęcia zbiorów danych lub dokumentów do zasobu. (art 10 ust. 1 i 4 ustawy zmieniającej) Organ SGiK potwierdza wpisem do ewidencji materiałów zasobu przyjęcie ich do pzgik oraz uwierzytelnia jeśli w sprawie uwierzytelnienia został złożony wniosek (dotychczasowy przepis). Czy zatem słuszne jest aby w sprawach "starych", których nie przyjęto do zasobu, w przypadku złożenia wniosku o uwierzytelnienie pobrać opłatę, a w przypadku braku jtakiego wniosku nie uwierzytelniać z urzędu? Oczywiście geodeta samodzielnie może złozyć stosowne oświadczenie -> tarcza 4.0

Opłaty nie pobiera się. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 51.

  1. Izabela Wiecheć 11:25 AM Z uwierzytelnianiem też problem. Jeżeli praca została zakończona przed wejściem w życie nowelizacji to jeszcze przez pół roku uwierzytelnianmy za darmo a jeżeli praca rozpoczęta przed nowelizacją a zakończona po nowelizacji to żądamy wniosku i opłaty? Chyba jednak intencja ustawodawcy była inna

Opłaty nie pobiera się. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 51.

 

  1. Karolina Eppa 11:25 AM Co w przypadku, gdy w wniosek u uwierzytelnienie np. mdcp został złożony przed zmianą ustawy, a operat z tej pracy geodezyjnej został przyjęty do zasobu po wejściu w życie zmian ustawy. Czy za uwierzytelnienie dokumentacji powinniśmy wystawić dokument obliczenia opłaty?

Opłaty nie pobiera się. Wniosek o uwierzytelnienie w dniu wejścia w życie nowej ustawy stał się bezprzedmiotowy. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 51.

 

  1. Katarzyna Figurska 12:04 PM Czy mapy podziałowe z  operatu prawnego przyjęte po 31.07 mają być uwierzytelnione bez opłaty czy powinna być naliczona opłata.

Opłaty nie pobiera się. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 51.

 

  1. Anna Jagiełło-Wójcik 12:35 PM Art. 11 ustawy zmieniającej uPgik wskazuje na zakończenie instytucji uwierzytelniania dokumentów i zastąpienie tego opatrywaniem dokumentacji nową klauzulą urzędową. Czy to oznacza, że od dzisiaj jeżeli został złożony przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów z operatów przyjętych do pzgik przed wejściem w życie nowelizowanej ustawy nie pobieramy opłaty za to klauzulowanie?

Opłaty nie pobiera się. Wniosek o uwierzytelnienie w dniu wejścia w życie nowej ustawy stał się bezprzedmiotowy. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 51.

 

  1. Anonymous Attendee W Art. 10. 1. ustawy zmieniającej (Dla spraw dotyczących ... wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe) nie uwzględniono wniosków o uwierzytelnienie. Czy dla wniosków o uwierzytelnienie złożonych przed 31 lipca 2020 a realizowanych po tej dacie Starostwo powinno naliczyć opłatę za uwierzytelnienie (dotyczy dokumentów powstałych na podstawie pracy zgłoszonej przed 31 lipca 2020 roku).

Opłaty nie pobiera się. Wniosek o uwierzytelnienie w dniu wejścia w życie nowej ustawy stał się bezprzedmiotowy. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 51.

 

Linki do wszystkich części odpowiedzi: