Powrót

11.02.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne opracowane dla miasta Łodzi w 2021 r. dla obszaru ok. 380 km2:

  • prawdziwą ortofotomapę (true ortho) o terenowym rozmiarze piksela 0,05 m w barwach RGB oraz CIR w układach PL-1992 oraz PL-2000 S6,
  • dane pomiarowe LIDAR o gęstości 25 pkt/m2 w układzie sytuacyjnym PL-2000 S6,
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info ASCII GRID o interwale 0,5 m w układzie sytuacyjnym PL-2000 S6,
  • numeryczny model pokrycia terenu w formacie Arc/Info ASCII GRID o interwale 0,5 m w układzie sytuacyjnym PL-2000 S6

Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji:

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zakres nowo przyjętej prawdziwej ortofotomapy.

Nowo przyjętą prawdziwą ortofotomapę można przeglądać w usłudze WMS https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/TrueOrtho, dostępnej również w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Ortofotomapa”„Prawdziwa ortofotomapa”. Dane można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający miasto Łódź w usłudze Prawdziwa Ortofotomapa.