Powrót

11.08.2020 Szesnasta część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy szesnastą część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz będziemy na nie odpowiadać. Publikujemy odpowiedzi na 10 kolejnych pytań, a pozostałe będziemy zamieszczać sukcesywnie.

 

151.    Barbara Czumałowska 12:40 Operat techniczny został przyjęty do zasobu w tym tygodniu, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji, czy mapy z projektem podziału zostaną poświadczone nieodpłatnie, czy należy uiścić za poświadczenie opłatę?

Od 31 lipca 2020 r. organ SGiK, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, opatruje bezpłatnie klauzulą urzędową dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne (art. 12b ust. 5 znowelizowanej ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne).

152.    Grzegorz Kąkol 11:32 Czy na podstawie art. 41b ust. 3 wdrożonej ustawy organ może sfinansować wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pracowników Służby Geodezyjnej)?

Zgodnie z art. 41b ust. 3 pkt 5 znowelizowanej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020 r. poz. 276, z późn.zm.), możliwe jest pokrywanie kosztów weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z wpływów do budżetu samorządu powiatu, pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 41b ust. 2 i 2a tej ustawy.

153.    Anonymous Attendee 11:15 Pytanie: Co w przypadku gdy wykonawca spóźni się z poprawą operatu, i prace zostaną zaniechane, (art 12b pkt 7c) W celu zakończenia swojego zlecenia konieczne jest ponowne zgłoszenie tych prac . Art. 12 1a- stanowi, że można wykonać pracę 5 dni przed zgłoszeniem prac. Przy ponownym  zgłoszeniu dochowanie tego terminu jest mało realne w przypadku pomiaru  podziemnych sieci uzbrojenia terenu - bo są one po prostu zasypane. Jak traktować taką sytuacje,  gdy pomiar dołączony do opracowania jest wykonany o wiele wcześniej niż zgłoszenie? - Ale wynika to z poprzedniego zaniechania pracy w trybie ( 9art 12b). Jak przekazywać do zasobu wyniki pomiarów z inwestycji które trwają dłużej niż 2 lata - duże inwestycje infrastrukturalne itp.

W art. 12b ust. 7c ustawy PGiK mowa jest o sytuacji, w której organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, może przywrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, pomimo upływu w tym zakresie terminu 3 miesięcy, o którym mowa w art. 12b ust. 7a ustawy. W przypadku braku przesłanek do podjęcia przez organ decyzji o zasadności przywrócenia tego terminu, prace te uznaje się za zaniechane, a ponowne ich podjęcie, wiąże się z dokonaniem nowego zgłoszenia prac (art. 12b ust. 7b). Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, w której to wyniki zgłoszonych uprzednio prac geodezyjnych są przedmiotem poprawy, w związku z otrzymaniem negatywnego protokołu weryfikacji. W przypadku wieloletnich inwestycji, na podst. art. 12 ust. 2c pkt 2 ustawy Pgik, istnieje możliwość złożenia wniosku o przedłużenie terminu na przekazanie przedmiotowych wyników. W standardowej sytuacji, związanej jedynie z przedłużającym się procesem realizacji pracy, przedłużenie terminu jest dopuszczalne zawsze. Natomiast w sytuacjach kiedy wykonawca przedłużając termin chce skorzystać z częściowego przekazywania wyników prac, wynikającego z art. 12a ust. 1a ustawy Pgik, należy to uzgodnić z organem.

154.    Piotr Garlicki 11:19 Kiedy rozporządzenie dot. e.g.i.b

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków jest w trakcie opracowywania. Powinno być gotowe do końca 2020r.

155.    Alicja Zaklikowska 12:37 Dlaczego na geodetę nałożono obowiązek wypełniania arkusza danych ewidencyjnych budynku, którego treść bliższa jest kierownikowi budowy?

W nowelizacji ustawy PGiK brak jest przepisów dot. arkusza danych ewidencyjnych budynku, tym bardziej nakładających na geodetę obowiązek wypełniania takiego arkusza. Kierownik budowy nie wykonuje prac geodezyjnych, które skutkują zmianami w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

156.    Marek Zdanowski 12:05 Co ze zmianami w ewidencji w przepisie : Przepisu ust. 3 nie stosuje się do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, z wyjątkiem gruntów leśnych o powierzchni do 10 ha znajdujących się w enklawach i półenklawach wśród gruntów o innej formie własności. - Czy klasyfikacja będzie usuwana z urzędu w ramach czynności materialno-technicznej?

Wyłączenie obszarów o których mowa w art. 20 ust. 3b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, spod gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przy jednoczesnym braku rozstrzygnięcia przejściowego nakazującego stosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji przepisów dotychczasowych powoduje, że po 30 lipca 2020 r. nie ma podstaw do ujawniania w ewidencji gruntów tych informacji. Postępowania wszczęte wnioskami o przeprowadzenie klasyfikacji gruntów będą musiały zostać umorzone.

157.    Ewa Sikora 12:40 Kiedy i gdzie będą opublikowane formularze nowych wniosków w formie edytowalnej? Czy GUGiK zadba o zamieszczenie tych wniosków w repozytorium ePUAP?

Edytowalne formularze są także dostępne na stronie poświęconej przepisom z zakresu geodezji i kartografii (http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/udostepnianie-zasobu).

158.    Ania Andrzejczak 12:30 I jakie dane geometryczne podlegają opłacie dla budynków?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 1 pkt 28 lit. a ustawy zmieniającej) nieodpłatnie udostępniane są dane dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

159.    Ania Andrzejczak 11:57 AM  Jakie dane dla działek geodezyjnych w przypadku udostępniania tylko danych geometrycznych podlegają opłacie  wg tabeli 9 pkt 3 dla którego PD przyjmuje wartość 0,6 bo Art 40a par 2 pkt i uwolnił od opłat identyfikatory  działek i geometrię

Zgodnie z art. 40 a ust. 2 pkt 1 lit. i ustawy Pgik, nieodpłatnie udostępniane są dane dotyczące działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii.

160.    Piotr Urbański 12:02 PM W starostwach w woj. kujawsko-pomorskim są blokowane podziały działek przyległych do obszarów inwestycji aż do wydania decyzji ZRID. Moim zdaniem nie powinno to mieć miejsca. Czy ZRID może zablokować podziały działek przyległych ?

Poruszana kwestia nie była przedmiotem nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

 

Linki do wszystkich części odpowiedzi: