Powrót

12.05.2020 Projekt rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych

Główny Geodeta Kraju, działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20, przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych.

Treść projektu została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.