Powrót

12.05.2021 Nowe warstwa w sekcji „Zagospodarowanie przestrzenne”

W serwisie www.geoportal.gov.pl w sekcji Zagospodarowanie przestrzenne dodaliśmy nową warstwę „Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych” przedstawiającą obszary podlegające wyłączeniu z inwestycji ze względu na występowanie turbin wiatrowych.

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724) odległość budynków mieszkalnych od turbin wiatrowych nie może być mniejsza niż dziesięciokrotna wysokości turbiny wiatrowej, uwzględniając również jej elementy techniczne (wirnik i łopaty).

Strefy widoczne w usłudze wyznaczono na podstawie danych o turbinach wiatrowych pochodzących z BDOT10k.

Przepisy ustawy są wiążące dla gmin przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzaniu, uchwalaniu albo przyjmowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.