Powrót

15.06.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Aktualnie 242 powiaty, co stanowi 64% wszystkich powiatów, wdrożyło elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 182 powiatach narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, w 41 powiatach elektronicznie przyjmowane są jedynie wnioski, co jest pierwszym etapem do informatyzacji całości zagadnienia, natomiast w 19 powiatach jest możliwość przeprowadzenia tylko narady koordynacyjnej bez możliwości złożenia wniosku w postaci elektronicznej. Aktualny stan wdrożeń przedstawiamy poniżej.

Stan informatyzacji narad można na bieżąco monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Informatyzacja ZUD”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” oraz podgrupie „Stan informatyzacji powiatów”.

Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeśli więc organ wdrożył system do prowadzenia narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej, a nie jest to widoczne na mapie, wówczas prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.