Powrót

15.10.2021 Nowa wersja usług WMS i WFS dla rejestru PRNG

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nowe wersje usług sieciowych WMS i WFS dla bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG). Nowe usługi wyróżnia podział prezentowanych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych na nazwy urzędowe, zestandaryzowane i pozostałe.

Nazwy urzędowe to nazwy miejscowości i nazwy obiektów fizjograficznych ustalone rozporządzeniem ministra właściwego ds. administracji publicznej.

Nazw zestandaryzowane to nazwy obiektów fizjograficznych uchwalone przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającej przy MSWiA dla obiektów nieposiadających nazw urzędowych.

Nazwy pozostałe to nazwy miejscowości i nazwy obiektów fizjograficznych pozyskane m.in.: z map topograficznych, wykazów nazw opracowywanych przez instytucje realizujące zadania publiczne oraz wywiadu terenowego, posiadające w PRNG status nazw niestandaryzowanych.

Adresy usług pozostały bez zmian:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGiK/PRNG/WMS/GeographicalNames

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGiK/PRNG/WFS/GeographicalNames

Zawartość rejestru PRNG można również przeglądać w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw Dane topograficzne → Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych. Serwis geoportal korzysta dokładnie z tych samych usług.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z fragmentem ortofotomapy oraz nazwami obiektów geograficznych okolic miejscowości Solina w postaci usługi przeglądania WMS. Po prawej stronie ilustracji, znajduje się okno zawartości mapy - usługa przeglądania WMS danych PRNG jest zaznaczona czerwonym prostokątem.

Warstwy usługi przeglądania WMS dla danych PRNG w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Usługi WMS i WFS można bezpośrednio wykorzystać w aplikacji QGIS.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z aplikacji QGIS z fragmentem ortofotomapy oraz nazwami obiektów geograficznych okolic miejscowości Solina w postaci usługi przeglądania WMS. Po lewej stronie ilustracji, znajduje się okno przeglądarki danych (usługa przeglądania WMS danych PRNG zaznaczona czerwonym prostokątem) oraz warstw mapy (wskazane strzałką).

Warstwy usługi przeglądania WMS dla danych PRNG w aplikacji QGIS.