Powrót

16.07.2021 Nowa Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO)

Udostępniliśmy zaktualizowaną Bazę Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) dla wszystkich województw. Nowe dane BDOO powstały w wyniku automatycznej generalizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – bez żadnej manualnej ingerencji. Proces automatycznej generalizacji zbudowany jest w oparciu o oprogramowanie FME oraz ESRI.

Zaktualizowane zbiory BDOO są widoczne w opublikowanych usługach WMS i WMTS oraz w serwisie www.geoportal.gov.pl

Zaktualizowane zbiory BDOO w postaci paczek danych dla poszczególnych województw jak
i w paczce dla całego kraju obecnie można pobrać ze strony www.geoportal.gov.pl w warstwie Dane do pobrania → Topografia → Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych. Dane plikowe są dostępne w formacie GML.

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania QGIS zaktualizowaną wtyczkę „BDOO_GML”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.