Powrót

16.08.2019 Delegacja GUGiK na sesji ONZ Komitetu ekspertów ds. globalnego zarządzania informacjami geoprzestrzennymi (UN-GGIM)

W dniach 5-9 sierpnia 2019 r. w siedzibie ONZ odbyła się dziewiąta sesja Komitetu ekspertów ds. globalnego zarządzania informacjami geoprzestrzennymi (UN-GGIM) oraz 39 spotkań i warsztatów towarzyszących.

W czasie sesji ponad 424 ekspertów z 94 krajów omówiło szereg tematów takich, jak: budowa Zintegrowanych Ram Informacji Geoprzestrzennej (Integrated Geospatial Information Framework), rozwój możliwości stosowania technologii geoinformacjnych w coraz szerszym obszarze zastosowań, integrację informacji geoprzestrzennej ze statystyką i innymi typami danych dla potrzeb monitoringu wskaźników rozwojowych, wsparcie procesów zarządzania oraz podejmowania decyzji i planowania strategicznego.

 

Ważnym aspektem omawianym w trakcie posiedzenia była także konieczność zapewnienia wspólnych zasad dostępu do geoinformacji oraz możliwości ich ponownego wykorzystania. Tematem tym zajmuje się specjalnie powołana grupa robocza mająca za zadanie przygotowanie odpowiednich ramowych rozwiązań.

Polskie stanowiska przedstawiane były przez delegację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pod kierownictwem Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Zagranicznej Ewy Surmy.

http://ggim.un.org/country-reports/

Ciekawą inicjatywą uzupełniającą ww. działania jest podjęty przez Komitet plan stworzenia Globalnego Centrum Wiedzy i Innowacji Geosprzestrzennej ONZ w Deqing w Chinach. Ma zapewnić możliwości budowania globalnego potencjału geoprzestrzennego i zdolności do poprawy i wzmocnienia krajowego zarządzania informacjami geoprzestrzennymi. Takie Centrum będzie stanowiło bardzo silne wsparcie dla krajów rozwijających się np. w zakresie wdrażania Globalnych Ram Odniesień Geodezyjnych (Global Geodetic Reference Frame) czy podnoszenia kompetencji i możliwości w wykorzystaniu informacji przestrzennej do wsparcia zarządzania w trakcie występowania kataklizmów naturalnych oraz przeciwdziałania ich skutkom.

 

UN-GGIM został powołany przez Komisję Rady Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC) w 2011 r. w celu integracji i ukierunkowania wysiłków w zakresie budowy i rozwoju globalnej sieci informacji geoprzestrzennej i promowanie jej wykorzystania do rozwiązywania kluczowych globalnych problemów takich, jak : zmiany klimatyczne, przeciwdziałanie katastrofom naturalnym czy monitorowanie osiągania celów zrównoważonego rozwoju (SDG).  

 

Komitet GGIM podejmuje praktyczne i strategiczne działania w celu usprawnienia zarządzania informacjami geoprzestrzennymi w państwach członkowskich takie, jak na przykład opracowanie Zintegrowanych Ram Informacji Geoprzestrzennych (IGIF), mających na celu przełożenie koncepcji strategicznych wysokiego szczebla w zakresie informacji geoprzestrzennych, na praktyczne wytyczne dotyczące wdrażania i działania do wykorzystania przez państwa członkowskie. Ramy te opracowywane ze świadomością, że będzie to żywy dokument, który zostanie dopracowany uwzględniając fakt ewolucji technologii, procesów i wiedzy.

 

Więcej informacji na temat tegorocznej sesji UN-GGIM: http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-session/