Powrót

18.03.2021 Wytyczne do wykonywania prac fotogrametrycznych

Na stronie internetowej BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaktualizowaliśmy wytyczne dotyczące realizacji prac fotogrametrycznych, których celem jest wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu lub ortofotomapy.

Zgodnie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powyższe prace „podlegają obowiązkowi zgłoszenia i przekazania ich wyników Głównemu Geodecie Kraju, jeśli są one wykonywane na zlecenie podmiotów publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, lub wykonanych na zamówienie podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, sfinansowanych ze środków publicznych (art. 12 a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne) z wyjątkiem prac wykonywanych na podstawie umowy z GGK” (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy PGiK).

Wytyczne są dostępne pod adresem: http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/prace-geodezyjne - „Wytyczne do prac fotogrametrycznych”.