Powrót

18.11.2021 Odbiór prac dotyczących pomiaru podstawowej osnowy wysokościowej

12 listopada 2021 r. zostały odebrane wyniki prac objętych umową na wykonanie pomiarów metodą GNSS wybranych punktów podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze kraju.  W ramach realizacji umowy Wykonawca, Global Geo-Survey Sp. z o.o. z Warszawy, wykonał pomiar statyczny GNSS na 26 punktach podstawowej osnowy wysokościowej.

Prace geodezyjne zostały zrealizowane w ramach V kampanii modernizacyjnej podstawowej osnowy wysokościowej na terenie kraju.

Pozyskane dane zostaną również wykorzystane do weryfikacji modeli quasi-geoidy złożonych w konkursie na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH.


Rysunek przedstawia szkic rozmieszczenia punktów podlegających pomiarowi GNSS w ramach umowy.