Powrót

19.04.2022 Stan informatyzacji operatów technicznych

Z przeprowadzonej ankiety dotyczącej wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że w marcu 2022 r. operaty elektroniczne stanowiły 99,6% wszystkich operatów przyjętych do zasobu. Pozostałe 422 operaty złożone w postaci papierowej dotyczyły głównie prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r., dla których zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. może odbywać się na zasadach sprzed zmiany przepisów, a 10 operatów w powiecie poznańskim (4) i puckim (6) zostało przyjętych w postaci papierowej, co jest niestety złamaniem obowiązujących przepisów.

Na rysunku znajduje się wykres obrazujący liczbę wszystkich operatów (98 822)oraz operatów elektronicznych (98 400) przyjętych do zasobu w marcu 2022 r.

Zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, od 1 stycznia 2022 r. operaty techniczne muszą być przekazywane już tylko w postaci elektronicznej (plik PDF).