Powrót

22.06.2020 Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20, Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ponieważ jest to jeden z ważniejszych aktów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w przyszłym tygodniu - w ramach konsultacji społecznych - odbędzie się wideokonferencja poświęcona jego szczegółowemu omówieniu. Termin wideokonferencji podamy w najbliższym czasie.

Treść projektu została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.