Powrót

23.06.2020 Usprawnienia dla geodetów w obliczu stanu epidemii – Tarcza Antykryzysowa 4.0

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na 13. Posiedzeniu 19 czerwca 2020 r. rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Z inicjatywy Głównego Geodety Kraju w ustawie znalazły się regulacje usprawniające funkcjonowanie geodezji w sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

 1. usunięcie obowiązku zgłoszenia prac geodezyjnych przed ich rozpoczęciem i dopuszczenie 10‑cio dniowego terminu na ich zgłoszenie,
 2. zawieszenie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania ich wyników w zakresie tyczenia obiektów budowlanych,
 3. możliwość samodzielnego poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów, wytworzonych przez wykonawców prac geodezyjnych, przeznaczonych dla zamawiającego,
 4. wprowadzenie możliwości włączania do operatów elektronicznych samodzielnie poświadczonych, za zgodność z oryginałem, dokumentów sporządzanych papierowo (np. protokoły, ugody i inne),
 5. nałożenie na organy administracji obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 6. zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie danych dotyczących:
  1. osnów geodezyjnych,
  2. działek ewidencyjnych i budynków,
  3. ortofotomapy.

Wprowadzone przepisy ułatwią funkcjonowanie przedsiębiorcom, ograniczą wizyty w urzędach, pozwolą utrzymać wiele stanowisk pracy, a tym samym przyczynię się istotnie do minimalizacji negatywnych skutków epidemii.

Teraz ustawa czeka na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.