Powrót

23.12.2021 Nazwy miejscowości bez określonej lokalizacji w PRNG

W ramach prowadzonej na bieżąco aktualizacji bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG), w 2021 roku przeprowadziliśmy m.in. prace dotyczące zlokalizowania brakujących w PRNG urzędowych nazw 1510 miejscowości wskazanych w obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części.

W wyniku podjętych działań, z 1510 niezlokalizowanych urzędowych nazw miejscowości wskazano lokalizację dla 215 nazw, które  zostały wprowadzone do PRNG.

Pozostaje więc do rozwiązania problem z 1295 nazwami. Odnośnie 1209 nazw urzędy gmin nie potwierdziły ich stosowania i lokalizacji. W tym przypadku, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. 2019, poz. 1443), do kompetencji rady gminy należy wszczęcie procedury zniesienia urzędowej nazwy poprzez złożenie formalnego wniosku do ministra właściwego ds. administracji publicznej. Dotychczas złożono wnioski o zniesienie dla 75 niezlokalizowanych nazw.

Pozostałe 86 niezlokalizowane nazwy miejscowości są jeszcze w trakcie weryfikacji przez gminy.

Wykres przedstawiający stan zaawansowania prac dotyczący lokalizacji urzędowych nazw miejscowości w 2021 r.: liczba nazw niezlokalizowanych do 2021 r. - 1510, liczba nazw niezlokalizowanych stan na grudzień 2021 r.

Ryc. 1. Stan zaawansowania prac dotyczący lokalizacji urzędowych nazw miejscowości w 2021 r.

Dane PRNG można przeglądać w serwisie www.geoportal.gov.pl w usłudze WMS oraz można pobrać bezpłatnie do powszechnego wykorzystania m.in. poprzez usługę WFS oraz publikowane skorowidze w warstwie „Dane do pobrania”.

Ilustracja przedstawiająca zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z zaznaczoną na podkładzie ortofotomapy lokalizacją miejscowości o urzędowej nazwie Zamoście Pierwsze, część wsi Czarna, wraz oknem atrybutów.

Ryc. 2. Lokalizacja urzędowej nazwy części wsi Czarna –  Zamoście Pierwsze.