Powrót

24.03.2022 Wykaz polskich nazw miejscowości z obszaru Ukrainy

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP przy Głównym Geodecie Kraju opracowała wykaz nazw miejscowości z obszaru Ukrainy, dla których zalecane są polskie nazwy (egzonimy). Wykaz może być pomocny dla urzędów gmin oraz dla uchodźców z Ukrainy przy wypełnianiu wniosku o nadanie numeru PESEL. Ponadto Komisja zaleca stosowanie niniejszych nazw w przekazach prasowych i medialnych oraz przez administrację publiczną. Wykaz został opublikowany na stronie: http://ksng.gugik.gov.pl.

Wykaz polskich nazw miejscowości z obszaru Ukrainy (w formacie xls) zawiera:

  • nazwę polską
  • dopełniacz nazwy polskiej
  • miejscownik nazwy polskiej
  • przymiotnik od nazwy polskiej
  • nazwę ukraińską w zapisie oryginalnym (cyrylica)
  • nazwę ukraińską w transliteracji
  • nazwę ukraińską w transkrypcji
  • współrzędne geograficzne
  • położenie administracyjne
  • wybrane nazwy dawniej stosowane

Wykaz nie zawiera nazw miejscowości, dla których Komisja nie ustaliła lub nie zaleca stosowania polskiej nazwy. W wykazie nie uwzględniono również miejscowości, dla których nazwy w języku polskim są identyczne z ich zapisem w ukraińskim systemie latynizacji (transliteracji i transkrypcji), np. Sumy, Turka, Bar, Mariupol.

W przypadku nazw miejscowości, których nie ma wykazie należy ukraińską nazwę przekonwertować na alfabet łaciński zgodnie z zalecanymi przez Komisję zasadami transliteracji lub transkrypcji nazw geograficznych. Zasady te można pobrać ze strony KSNG http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/latynizacja/ukrainski.pdf

Rys. 1 Ilustracja przedstawiająca zrzut fragmentu wykazu polskch nazw dla miejscowości z obszaru Ukrainy