Powrót

25.11.2021 Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

Rozstrzygnęliśmy konkurs Głównego Geodety Kraju na opracowanie nowego modelu quasi‑geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH.

Sąd Konkursowy dokonał weryfikacji i oceny złożonych prac konkursowych. Zgodnie z określonymi w Regulaminie Konkursu kryteriami oceny prac konkursowych największą liczbę punktów otrzymała praca złożona przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 25, 50-357 Wrocław.

Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie złożonych prac wraz z przyznaną punktacją:

Ilustracja przedstawia tabelaryczne zestawienie wyników konkursu, w kolejności złożonych prac odpowiednio: Liczba porządkowa; Uczestnik konkursu; Kryteria, o których mowa w rozdziale 12 Regulaminu konkursu: 1, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, K1=2,624 pkt, K2=0,0 pkt, K3=0,0 pkt, K4 = 0,0 pkt, Razem 2,624 pkt; 2, Roman Kadaj, K1=6,693 pkt, K2=1,5 pkt, K3=1,5 pkt, K4=1,5 pkt, Razem 11,193 pkt; 3, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, K1=10,000 pkt, K2= 1,5 pkt, K3=1,5 pkt, K4=1,5 pkt, Razem 14,500 pkt; 4, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej - Praca nie podlegała ocenie na podstawie pkt. 11.5 Regulaminu Konkursu.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 80 000 złotych netto. Wyniki pracy zostaną opublikowane na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, po podpisaniu umowy ze zwycięzcą i przeniesieniu praw autorskich do pracy.

Ilustracja przedstawia zwycięski model odstępów quasi-geoidy od elipsoidy odniesienia na obszarze obejmującym teryturium Polski.