Powrót

26.01.2022 Konkurs na opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji BDOT10k

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k do map topograficznych w skali 1:50 000.

Szczegółowy opis wymagań, które są niezbędne do dopuszczenia pracy konkursowej do oceny zawarty jest w załączniku nr 1 do „Regulaminu konkursu”. Dodatkowo punktowane będą: poziom spełnienia wymagań fakultatywnych, poziom rozwiązania konfliktów graficznych i opisów oraz czytelność przygotowanych procesów.

Dla autora zwycięskiej pracy przewidziano nagrodę w wysokości 80 000,00 zł netto.

Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie jest możliwe do 22 lutego 2022 r. (godz.12:00). Natomiast prace konkursowe należy składać do 31 maja 2022 r. (godz. 12:00). Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub instytucja, firma, jeśli spełnią warunki określone w „Regulaminie konkursu”.

Więcej informacji dotyczących konkursu znajdą Państwo na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, pod adresem:

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-ponizej-130-000,00-zlotych/opracowanie-narzedzi-do-automatycznej-generalizacji-i-redakcji-kartograficznej-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-do-map-topograficznych-w-skali-150-000

Rys. 1 - przedstawia zrzut z serwisu BIP GUGIK prezentujący opublikowany konkurs.