Powrót

26.05.2021 Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

W Dzienniku Ustaw z 19 maja 2021 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, która wprowadza zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne tj. wyłączenie obszaru morza terytorialnego z obowiązku prowadzenia i zakładania baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji miejscowości, ulic i adresów, rejestru cen nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.

Rys.1

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia tj. 27 maja 2021 r.