Powrót

26.05.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 9 czerwca 2021 r.

Rys. 1

Projektowane rozporządzenie realizuje delegację ustawową wynikającą z Prawa geodezyjnego i kartograficznego i tworzy warunki do sprawnego funkcjonowania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w szczególności jej aktualizacji i udostępniania informacji w niej zawartych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w tym usług sieciowych.