Powrót

27.07.2021 Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków - podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków zostało podpisane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i czeka na publikację.

Rozporządzenie wchodzi w życie 31 lipca 2021 r.

Najważniejsze zmiany w prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków wynikające z nowego rozporządzenia to m. in.:

 1. zrezygnowano z gromadzenia nadmiarowych informacji, które są w innych rejestrach, np. formy ochrony przyrody, informacje o zabytkach oraz zrezygnowano z wyodrębniania podgrup rejestrowych;
 2. wprowadzono powiązanie adresów podmiotów ewidencji gruntów i budynków z adresami tych podmiotów w bazach PESEL i REGON;
 3. uregulowano tryb postępowania z projektowanymi działkami i projektowanymi punktami granicznymi;
 4. określono, że podstawową formą przekazywania zawiadomień o zmianie danych ewidencyjnych jest dokument elektroniczny;
 5. sprecyzowano sposób tworzenia wypisu i wyrysu jako dokumentów elektronicznych;
 6. wprowadzono prezentację i udostępnianie danych za pomocą usług sieciowych;
 7. wyeliminowano oznaczenie arkusza mapy w identyfikatorze działki ewidencyjnej;
 8. wprowadzono obowiązek opiniowania przez Głównego Geodetę Kraju podziału na obręby oraz projektu założenia lub modernizacji egib;
 9. określono zakres informacji utrwalanych w wykazach zmian danych ewidencyjnych;
 10. uszczegółowiono sposób pozyskiwania i zakres informacji gromadzonych w rejestrze cen nieruchomości;
 11. doprecyzowano przepisy dotyczące doręczania zawiadomień w toku ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, jednoznacznie wskazując na przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jako stosowane odpowiednio.

Wszystkie powyższe zmiany pozwolą na usprawnienie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków na terenie całego kraju.