Powrót

28.10.2019 Spotkanie Głównego Geodety Kraju z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji I Kartografii odbyło się spotkanie Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego, Zastępcy Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki i przedstawicieli Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Dyskutowano między innymi o procedurach weryfikacji dokumentacji przyjmowanej do zasobu, kontroli operatów przyjętych do zasobu, odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii - w tym pozycji i roli Rzecznika Dyscyplinarnego, poświadczaniu za zgodność z oryginałem dokumentów elektronicznych  potrzebnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.