Powrót

28.12.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 14 stycznia 2022 r.

Rys. 1 Na ilustracji znajduje się widok strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji, na której został udostępniony projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach wraz z załącznikami, uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe wynikające z Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzanych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782), a także z konieczności usprawnienia funkcjonowania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, zwanego dalej „ZSIN”.