Powrót

29.07.2020 Zmiana wydawania dzienników praktyki zawodowej

Od 31 lipca 2020 r. za wydawanie dzienników praktyki zawodowej, na wniosek osoby zainteresowanej, odpowiada Główny Geodeta Kraju.

Odbiór dziennika może nastąpić osobiście na ul. Kruczej 38/42 w godzinach 8:15 – 16:15; lub za pośrednictwem poczty (adres korespondencyjny: GUGIK ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa).

W przypadku wystąpienia o dziennik za pośrednictwem poczty, dziennik zostanie odesłany na adres wskazany we wniosku o wydanie dziennika praktyki zawodowej.

Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej wynosi 50 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer rachunku: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001. Na potwierdzeniu dokonania opłaty powinien być zamieszczony tytuł dokonanej opłaty: „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej” wraz z podaniem zakresu uprawnień będącego przedmiotem praktyki oraz imienia i nazwiska osoby zainteresowanej.