Powrót

29.07.2021 Ponad 2000 osób uczestniczyło w wideokonferencji „Podsumowanie procesu nowelizacji Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”

W ponad trzygodzinnej wideokonferencji „Podsumowanie procesu nowelizacji Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” zorganizowanej  29 lipca 2021 r. wziął udział Główny Geodeta Kraju dr hab. Waldemar Izdebski wraz z Zastępcą Głównego Geodety Kraju Alicją Kulką. Spotkanie rozpoczęła prezentacja Głównego Geodety Kraju, w której przybliżył proces uchwalania 14 rozporządzeń do znowelizowanej 31 lipca 2020 r. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz najważniejsze zmiany w nich wprowadzone. Następnie pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii szczegółowo przedstawiali poszczególne rozporządzenia. Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi oraz ożywiona dyskusja dotycząca w szczególności rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

 

 

Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany w poszczególnych rozporządzeniach.

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Najważniejsze zmiany:

 • ograniczenie tworzenia zbędnych dokumentów związanych z wymaganiem dokumentacji dotyczącej osnowy pomiarowej w sytuacji pomiaru metodą GNSS pojedynczych punktów niedostępnych do pomiaru bezpośredniego (np. narożnika budynku) – dodanie ust. 2a w § 5;
 • wyłączenie konieczności przedstawiania służebności gruntowych na mapach klasyfikacyjnych;
 • doprecyzowanie § 40 w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi zgłoszonymi przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wykonawców prac, które ujawniły się na etapie stosowania przepisu.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Najważniejsze zmiany:

 • dostosowanie standardów technicznych zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych do postępu technologicznego w dziedzinie geodezji, z uwzględnieniem stosowania współczesnych technologii pomiarowych,
 • wprowadzenie nowoczesnych metod prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych.

 

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Najważniejsze zmiany:

 • wprowadzenie pełnej zgodności z rejestrem TERYT w zakresie nazw ulic i miejscowości oraz ich identyfikatorów,
 • wprowadzenie prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych,
 • ograniczenie możliwości nadawania skomplikowanych i niejednoznacznych numerów adresowych,
 • wprowadzenie przewidywania numerów porządkowych pod przyszłą zabudowę,
 • zastosowanie uproszczonego wniosku o nadanie numeru porządkowego,
 • udostępnienie przepisów sprzyjających eliminacji błędów w istniejącej numeracji adresowej,
 • sprecyzowanie wymagania dotyczącego aplikacji służących do prowadzenia numeracji adresowej.

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Najważniejsze zmiany:

 • doprecyzowanie przepisów dotyczących zawartości rejestru PRG,
 • usprawnienie przepisów dotyczących aktualizacji i weryfikacji PRG,
 • wprowadzenie usługi sieciowej WMS jako podstawowej formy publikacji danych PRG,
 • wprowadzenie usługi sieciowej WFS jako podstawowej formy udostępniania danych z rejestru PRG.

 

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Najważniejsze zmiany:

 • uproszczenie modelu danych oraz procesu aktualizacji geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • wprowadzenie nowej systematyki obiektów,
 • wprowadzenie prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych,
 • wprowadzenie nowych typów geometrii do reprezentacji obiektów uzbrojenia terenu,
 • wprowadzenie nowego modelu krajowej bazy GESUT.

 

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Najważniejsze zmiany:

 • uproszczenie modelu danych oraz procesu aktualizacji bazy BDOT500,
 • wprowadzenie prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych,
 • wprowadzenie nowych typów geometrii do reprezentacji obiektów,
 • zmiana niektórych znaków umownych mapy zasadniczej.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Najważniejsze zmiany:

 • rezygnacja z gromadzenia nadmiarowych informacji, które znajdują się w innych rejestrach oraz z wyodrębniania podgrup rejestrowych,
 • wprowadzenie powiązania adresów podmiotów ewidencji gruntów i budynków z adresami tych podmiotów w bazach PESEL i REGON,
 • regulacja trybu postępowania z projektowanymi działkami i projektowanymi punktami granicznymi,
 • określenie, że podstawową formą przekazywania zawiadomień o zmianie danych ewidencyjnych jest dokument elektroniczny,
 • sprecyzowanie sposobu tworzenia wypisu i wyrysu jako dokumentów elektronicznych,
 • wprowadzenie prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych,
 • eliminacja oznaczenia arkusza mapy w identyfikatorze działki ewidencyjnej,
 • wprowadzenie obowiązku opiniowania przez Głównego Geodetę Kraju podziału na obręby oraz projektu założenia lub modernizacji egib,
 • określenie zakresu informacji utrwalanych w wykazach zmian danych ewidencyjnych,
 • uszczegółowienie sposoby pozyskiwania i zakresu informacji gromadzonych w rejestrze cen nieruchomości,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących doręczania zawiadomień w toku ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

Najważniejsze zmiany:

 • uproszczenie struktury bazy danych BDOT10k oraz ograniczenie zakresu informacji gromadzonych w bazie BDOT10 i bazie BDOO,
 • dodanie do modelu bazy BDOT10k kategorii obiektów dotyczących rzeźby terenu,
 • uporządkowanie regulacji dotyczących tworzenia, aktualizacji danych,
 • usunięcie z rozporządzenia schematów aplikacyjnych GML dotyczących danych bazy BDOT10k oraz BDOO i przeniesienie ich do repozytorium interoperacyjności,
 • wprowadzenie usług sieciowych jako podstawowych form publikacji i udostępniania danych.

 

Wszystkie wprowadzone w rozporządzeniach zmiany ułatwiają korzystanie z danych geodezyjnych i upraszczają strukturę nadmiernie skomplikowanych rejestrów państwowych, pozwalając na zwiększenie ich aktualności i wiarygodności. Przyczynią się również do dalszego wspierania procesu informatyzacji geodezji i promowania szerokiego dostępu do danych przestrzennych i ich wykorzystania.