Powrót

29.10.2021 Zaktualizowane paczki podstawowych osnów geodezyjnych

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane paczki danych dotyczące podstawowych osnów geodezyjnych dla całego kraju. Aktualizacja obejmuje wyniki ostatnich przeglądów podstawowej osnowy geodezyjnej oraz zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1341):

  • nową klasyfikację podstawowych osnów geodezyjnych,
  • nowe typy stabilizacji znaków.

Paczki zawierają:

  • wykazy punktów podstawowej osnowy geodezyjnej, w obowiązujących układach współrzędnych poziomych i wysokości,
  • wykaz punktów linii niwelacyjnych podstawowej osnowy wysokościowej, przechodzących przez teren powiatu (z wysokościami w układzie PL-EVRF2007-NH),
  • opisy topograficzne punktów z terenu powiatu.

Paczki powiatowe dostępne są do pobrania po włączeniu widoczności warstwy "Podstawowa osnowa geodezyjna", dostępnej w sekcji "Dane do pobrania”, w folderze „Osnowa geodezyjna" i po kliknięciu w obszar powiatu.

Rysunek 1 - Ilustracja przedstawia widoczność warstwy pobierania paczek podstawowych osnów geodezyjnych w serwisie mapowym geoportal.gov.pl.