Powrót

29.12.2021 Opracowanie internetowego walidatora plików GML z danymi EGiB, GESUT, BDOT500

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie internetowego walidatora plików GML z danymi EGiB, GESUT, BDOT500. Na przedmiot pracy konkursowej składa się aplikacja internetowa wraz z komponentem serwerowym umożliwiającym wykonywanie walidacji powyższych danych, udokumentowane kody źródłowe oraz instrukcje instalacji i konfiguracji.

Ilustracja pokazuje wizualizację pliku GML, strzałkę z napisem "Walidator" oraz plik GML oznaczony, jako poprawny.

Szczegółowy opis wymagań minimalnych, które są niezbędne do dopuszczenia pracy konkursowej do oceny zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. Cechy i funkcjonalności wykraczające poza minimalne wymagania będą dodatkowo punktowane.

Dla autora zwycięskiej pracy przewidziano nagrodę w wysokości 100 000,00 zł netto. W przypadku gdy Zamawiający otrzyma prace o podobnej jakości przewiduje się możliwość nagrodzenia dwóch najlepszych prac, a wysokość nagród wyniesie wówczas 75 000,00 zł netto za 1 miejsce Konkursu oraz 50 000,00 zł netto za 2 miejsce Konkursu.

Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie jest możliwe do 14 stycznia 2022 r. (godz.12:00). Natomiast prace konkursowe należy składać do 20 marca 2022 r. (godz. 12:00). Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub instytucja, firma, jeśli spełnią warunki określone w Regulaminie Konkursu.

Więcej informacji na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/opracowanie-internetowego-walidatora-danych-egib,-gesut,-bdot500